SAMBOÇYLAR MEDALLY DOLANDYLAR

18-09-22

10-11-nji sentýabrda Moskwa şäherinde «Sambony esaslandyryjylaryň kubogy» atly halkara ýaryş geçirildi. Öňkiýyllarda «A.Harlampiýewiň ýagtyýadygärligine bagyşlanan sambo boýunça dünýä kubogy» diýen at bilen geçirilen ýaryşa 13 ýurda wekilçilik edýän samboçy türgenleriň 200-den gowragy gatnaşdy. Bu ý .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.