Samboçylardan hoş habar

20-11-22

Ussat türkmen türgenleri 52 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagynda 11 — 13-nji noýabr aralygynda geçirilen dünýä çempionatyndan üstünlik bilen dolandylar. Geçen hepde Türkmenistanyň sambo boýunça milli ýygyndysynyň wekilleri Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda gatna .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.