Bulary bilmek gyzyklydyr

12-11-22

Örän duýgurlygy bilen haýran galdyrýan “Utanjaň gül” ösümligi ýapraklaryna deglen badyna ýygrylmagy bilen tapawutlanýar. Adyny hem şu häsiýetinden alan ösümlik, adatça, günüň dowamynda säher bilen açylyp, garaňky düşende ýygrylýar.  XVI asyrda Italiýada ýetişdirilen “Romanesko brokkoli” ösümligin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.