Rubrikalar / Bulary bilmek gyzyklydyr
Bulary bilmek gyzyklydyr
1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Sürüjisi tarapyndan itilip, herekete getirilýän iki tigirli ilkinji welosiped ulagy nemes Baron Karl fon Drez tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Drez öz ulagy bilen 1817-nji ýylda 14 kilometr ýol geçýär. Şeýle hem ol öz ulagyny 1818-nji ýylda Parižde sergä çykarýar.

1 ýyl ozal
Dünýäniň täsin aýna köprüleri

Adamzat aňynyň, şeýle hem ylmyň we tehnikanyň ösmegi bilen, ynsan ýaşaýşynyň barha täze oňaýlyklary döreýär. Ägirt uzak aralyklara çekilýän aýna köprüler şolaryň bir görnüşidir.

1 ýyl ozal
Ilkinji gazetler

Gazetler ilkinji dörän pursadyndan bäri adamlara täzelikleri habar bermek wezipesini ýerine ýetirip gelipdir. Eýsem gazetleriň ýüze çykyş taryhy haýsy döwürlere degişlikä?

1 ýyl ozal
Ilkinji gorag gutulary ― seýfler

Hususy eýeçiligiň döremegi bilen, adamzat durmuşynda gazanylan gymmat bahaly emläkleri beýlekileriň açyp we göterip gidip bilmejek agyr hem-de berk gutularynda gorap saklamak kada öwrülipdir. Ilkinji gorag gutulary bolan seýfleriň oýlanylyp tapylmagy bi işde öňegidişligi gazanmaga mümkinçilik beripdir.

1 ýyl ozal
KÖPRÜLERI GURMAGYŇ TARYHYNDAN

Köprüleri gurmagyň taryhy müň ýyllyk gadymyýete uzaýar. Ilkinji döwürlerde köprü diýip derýanyň jülgesiniň gatnawly ýollar bilen kesişýän ýerinden atylan nawlara düşünipdirler. Soňa baka berk bolar ýaly, olaryň astyndan daşdan ýa-da nawlardan dikilen diregleri goýupdyrlar.

1 ýyl ozal
MERMERIŇ TARYHYNDAN

Häzirki zaman binalaryň we desgalarynyň gurluşygynda mermer bilen bezemek işlerine aýratyn orun berilýär. Manysy boýunça «ak» we «ýalpyldawuk» diýmegi aňladýan mermer daşy bilen örtülen jaýlar, otaglar we zallar, içki we daşky diwarlar arassaçylygy, ekologiki abadançylygy, gözegeliwliligi saklamaga giň mümkinçilikleri berýär.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzykly

Paýtagtymyzda ýerleşýän “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde müňlerçe dürli öwüşginli şarlar, oýnawaçlar, «2020» ýazgysy bolan sekizburçly ýyldyz bilen bezelen Baş arçanyň beýikligi ýokarysyndaky ýyldyz bilen bilelikde alanyňda 40 metrdir.

1 ýyl ozal
Dürli ýurtlarda meşhur edebiýat baýraklary

Ispan dilindäki edebiýatyň iň bir görnükli edebi baýragy beýik ispan ýazyjysy Migel de Serwantesiň adyny göterýär. 1975-nji ýylda esaslandyrylan bu baýraga ispan hem latyn amerika edebiýatynyň ägirtleri, şol sanda Horhe Luis Bioý Kasares, Aleho Karpentýer, Huan Karlos Onetti, Ernesto Sabato, Karlos Fuentes, Mario Wargas Lýosa... ýaly dünýä belli ýazyjylar mynasyp boldular.

1 ýyl ozal
Bulary bilmek gyzyklydyr

Tehnologiýalaryň ösmegi ynsan durmuşynyň has-da ýeňilleşmegine getirendigi hakykatdyr. Şahsy kompýuterler adamzadyň iň gowy peýdaly açyşlarynyň biridir. Şeýle bolansoň, bu enjamlaryň peýdaly işlerde ulanylmagynyň ähmiýeti örän uludyr. 

1 ýyl ozal
Adam gözüniň duýujylygy

Adamyň gözüniň şeýle bir duýujylygy ýokary welin, eger ýer göni bolan bolsa, ol gije 30 kilometr daşlykda ýanyp duran şemi görüp bilerdi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.