Rubrikalar / Bulary bilmek gyzyklydyr
Bulary bilmek gyzyklydyr
2 ýyl ozal
KÜKÜRDIŇ ÖNDÜRILIŞI WE EKSPORTY

Kükürt diýleninde, ozaly bilen, ojaklarda ot ýakmak üçin ulanylýan otluçöp göz öňüne gelýändir. Ýöne kükürdiň halk hojalygynda ulanylýan ýerleri, asla, munuň bilen çäklenýän däldir.

2 ýyl ozal
Kenarsyz deňiz

Adatça, kenarsyz deňizler ynsan duýgulary dünýäsinde ýa-da duýguçyllyga ýugrulan çeper eserlerde bolýarmyka diýip pikir etmegimiz mümkin. Ýöne gyzyklanyp otursaň, şeýle deňiz hakykatda Ýer ýüzünde hem bardygyna göz ýetirmek bolýar.

2 ýyl ozal
Gulpuň oýlanyp tapylyşynyň taryhyndan

Eýeçiligiň ýüze çykmagy bilen, jemgyýetiniň ösüşinde adalary we emlägi gorap saklamagyň dürli usullary oýlanylyp tapylypdyr. Şolaryň biri hem gapylary içinden we daşyndan gulp saklamak bolupdyr.

2 ýyl ozal
Iň köp awtomobil öndürýän ýurtlar

Awtoulaglaryň adamzat durmuşynda ilkinji gezek peýda bolup, haýran galdyranyna o diýen uzak döwür geçenok. Ýöne geçen ýüz ýyldan gowrak wagtyň dowamynda onuň dürli maksatlar üçin döredilen görnüşleriniň sany hem, dünýä ýurtlarynda öndürilişiniň mukdary hem millionlardan geçip gitdi. Şeýle köp mukdarda öndürilýändigine garamazdan, olara bolan isleg asla gowşamaýar.

2 ýyl ozal
Iň duýgur jandar

     Häzirki zaman seýsmologiýa ylmy, şol sanda seýsmologiýa gullugy ösüşiň ýokary basgançaklaryna çykdy. Ýöne bu ýagdaý tebigatyň wekilleri bolan janly-jandarlaryň ýer titremesini öňünden duýmak babatda jogapkärçiligini asla peseltmedi. Häli-häzirki döwürde geçirilýän gözegçilikler olaryň birnäçe görnüşiniň ýer titremesini öňünden duýup, howply ýerden arasyny açýandygyny görkezýär.

2 ýyl ozal
Kapasada saýraýan guşlar

  Guşçulygy et, süýt önümçilligi üçin eldekileşdirmek bilen birlikde olaryň saýrak dillerine guwanmak we gözellik üçin otagda ýörite kapasada saklamak üçin eldekileşdirmek hem ir döwürlerden başlanypdyr. Gadymyýetde bu guşlar şalaryň, gurgun ýaşaýan adamlaryň öýleriniň bezegi we soňlanmajak aýdymy bolupdyr.

2 ýyl ozal
Haýwanlaryň ukyplary

Haýwanlaryň birnäçe görnüşlerinde adamda bolmadyk aýratyn duýgurlyk ukyplary jemlenendir. Meselem, itlerde güýçli ys alyş, pişiklerde tüm gijäniň tününde hem daş-töweregi gündizlikdäki ýaly görmek ukyplary bardyr. Käbir haýwanlar adamyň asla duýup bilmejek ýagdaýlary bolan Ýeriň magnit meýdanynyň ultramelewşe şöhlelerini hem duýup bilýändikleri täsindir.

2 ýyl ozal
BURAWLAMAGYŇ TARYHYNDAN

Nebiti we ugurdaş gazy burawlap almagyň oýlanyp tapylmagy we ornaşdyrylmagy ykdysadyýetde, senagatda uly öwrülişik eden waka bolupdyr. Taryhy maglumatlar bu ugurda ilkinji buraw işleriniň Russiýa patyşalygy tarapyndan 1846-njy ýylda Azerbaýjanyň Baku şäheriniň golaýyndaky Bibi-Eýbat şäherçesinde geçirilendigini habar berýärler. Bu ilkinji burawlanan nebit guýusynyň çuňlugy 21 metre barabar bolupdyr.

2 ýyl ozal
ÖÝDEÇIMI, DÜZDEÇI?

Ynsanyň medeniýetli ýaşaýyş keşbine girip başlamagy bilen, öz gündelik durmuşynda ýabanylykdan eldekileşdirilen haýwanlaryň hyzmatyndan peýdalanyp başlanyna müňýyllyklar geçipdir. Hatda şu günki gün oba hojalyk mallary hökmünde belli bolan goýunlaryň, geçileriň, sygyrlaryň we beýleki haýwanlaryň hem gadymy ata-babalary ýabany haýwanlar bolupdyr.

2 ýyl ozal
IŇ ULY ÝERASTY GEÇELGELER

Adamzat ömrüniň dowamynda söwda, ykdysady, medeni gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen dürli görnüşlerdäki ýollary, geçelgeleri gurup gelipdir. Tebigatyň döreden mümkinçilikleri bilen ynsan paýhasynyň utgaşykly netijesi bolan ýerasty awtomobil we demir ýol, suw geçelgeleri (tuneller) olaryň iň täsinleriniň biridir.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.