Iň köp awtomobil öndürýän ýurtlar

23-03-22

         Awtoulaglaryň adamzat durmuşynda ilkinji gezek peýda bolup, haýran galdyranyna o diýen uzak döwür geçenok. Ýöne geçen ýüz ýyldan gowrak wagtyň dowamynda onuň dürli maksatlar üçin döredilen görnüşleriniň sany hem, dünýä ýurtlarynda öndürilişiniň mukdary hem millionlardan geçip gitdi. Şeýle k .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.