Antifriziň alnyş taryhyndan

15-04-22

         XX asyryň başlary adamzadyň awtoulaglary giňden durmuşa ornaşdyryp başlan zamanalary bolupdyr. Ulagyň sowadyjy ulgamyny sowuk howada doňmaýan suwuklyk bilen üpjün etmek meselesi hem şonda döräpdir.            Munuň üçin ilkinji gezek 1920-nji ýyllarda antifriz suwuklygy oýlanyp tapylypdy .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.