Rubrikalar / Bulary bilmek gyzyklydyr
Bulary bilmek gyzyklydyr
9 aý ozal
Adam ýüregi baradaky gyzykly maglumatlar

Adamyň ýüregi bir sagatda ortaça 4200, bir gije- gündizde 100800, bir ýylda 36 mln 792 müň, 64 ýyla barabar ortaça ömrüniň dowamynda 2,4 mlrd gezek urýar.

10 aý ozal
HAÝSYSY PEÝDALY - MIWELERMI ÝA-DA ŞIRELER?

Lukmanlar şeýle-de Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň berýän maslahatlaryna görä adam bir günüň dowamynda azyndan 80-100 gr miweleriň we gök önümleriň dürli görnüşlerinden iýmelidir. Miweleri we gök önümleri terligine iýmeklik saglyk üçin peýdalydyr. Şeýle bolsada alymlaryň köpüsi şireleri içmekligi saglyk üçin has peýdaly hasaplaýarlar.

10 aý ozal
HAÝSY HALKLAR HALY DOKAÝAR

Haly dokamak hünäriniň ilkinji bolup haýsy zamanlarda ýüze çykandygy barada ylmy gözlegler hemişelik dowam etdirilip gelinýär. Häzirki döwre çenli biziň eýýamyzymdan öňki V asyrlara degişli bolan Razyryk halysy iň gadymda dokalan haly hökmünde Rissiýa Federasiýasyndaky Ermitažda saklanýar. Onuň agzalan eýýamlarda Altaý sebitlerinde ýaşan türkmenleriň gaýtalanmajak sungat eseridigi dünýä ylmy jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilýär.

10 aý ozal
IŇ ARASSA HOWALY ÝERLER

Mälim bolşy ýaly, dünýädäki her bir ýagdaý hasaba alnanda, yklymlar, sebitler, şeýle-de bütin dünýä boýunça diýen ýaly ölçegler ulanylýar. Bu ýagdaý dünýädäki iň arassa howaly ýerleri hasaba almakda hem şeýledir. Arassa howa ynsan hem-de tebigatdaky janly-jandarlaryň ählisi üçin zerurdyr.

10 aý ozal
Ilkinji Telefon

Aleksandr Graham Bell (1847-1922) ilkinji telefonyň oýlap tapyjysy hökmünde hemmä mälimdir. Ol Şotlandiýanyň Edinburg şäherinde  eneden dogulýar. Belliň maşgalasy Kanada, soňra hem ABŞ göçüp gelýär. Bell bilimi boýunça elektrik, zik ýada inžener bolmandyr.

11 aý ozal
Ýüpekçiligiň taryhyndan

Ýüpekçiligiň gadymdan bäri köp ýurtlarda ösendigi bellidir. Ýüpekçilik bilen meşgullanýan ýurtlaryň arasynda Hytaý Halk Respublikasy bilen Hindistan Respublikasy öňdebaryjy orunlary eýeleýärler. Iki ýurt bilelikde bütin dünýäde öndürilýän ýüpegiň 60 göterimini öndürýär.

11 aý ozal
Antifriziň alnyş taryhyndan

XX asyryň başlary adamzadyň awtoulaglary giňden durmuşa ornaşdyryp başlan zamanalary bolupdyr. Ulagyň sowadyjy ulgamyny sowuk howada doňmaýan suwuklyk bilen üpjün etmek meselesi hem şonda döräpdir.

11 aý ozal
Kagyzyň oýlanyp tapylyşy

  Hat ýazmak üçin kagyzyň oýlanyp tapylan döwri biziň eýýamymyzdan öňki 105-nji ýyllara baryp ýetýär. Şol döwürdäki Hytaý patyşasynyň geňeşçisi Saý Lun eýýäm kagyza çalymdaş materialy almagyň bar bolan usullaryny umumylaşdyryp, kagyzyň täze görnüşini taýýarladypdyr.

11 aý ozal
SUWY GAZLANDYRMAGYŇ TARYHYNDAN

Tebigy gazlandyrylan suw gadym döwürlerden bäri mälim bolupdyr. Ol bejeriş maksatlary üçin ulanylypdyr.

11 aý ozal
KÜKÜRDIŇ ÖNDÜRILIŞI WE EKSPORTY

Kükürt diýleninde, ozaly bilen, ojaklarda ot ýakmak üçin ulanylýan otluçöp göz öňüne gelýändir. Ýöne kükürdiň halk hojalygynda ulanylýan ýerleri, asla, munuň bilen çäklenýän däldir.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.