Ilkinji Telefon

15-05-22

         Aleksandr Graham Bell (1847-1922) ilkinji telefonyň oýlap tapyjysy hökmünde hemmä mälimdir. Ol Şotlandiýanyň Edinburg şäherinde  eneden dogulýar. Belliň maşgalasy Kanada, soňra hem ABŞ göçüp gelýär. Bell bilimi boýunça elektrik, zik ýada inžener bolmandyr. Aleksandr Bell 1872-nji ýylda g .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.