HAÝSY HALKLAR HALY DOKAÝAR

19-05-22

Haly dokamak hünäriniň ilkinji bolup haýsy zamanlarda ýüze çykandygy barada ylmy gözlegler hemişelik dowam etdirilip gelinýär. Häzirki döwre çenli biziň eýýamyzymdan öňki V asyrlara degişli bolan Razyryk halysy iň gadymda dokalan haly hökmünde Rissiýa Federasiýasyndaky Ermitažda saklanýar. Onuň agza .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.