Dürli ýurtlarda meşhur edebiýat baýraklary

21-07-22

Ispan dilindäki edebiýatyň iň bir görnükli edebi baýragy beýik ispan ýazyjysy Migel de Serwantesiň adyny göterýär. 1975-nji ýylda esaslandyrylan bu baýraga ispan hem latyn amerika edebiýatynyň ägirtleri, şol sanda Horhe Luis Bioý Kasares, Aleho Karpentýer, Huan Karlos Onetti, Ernesto Sabato, Karlos .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.