Rubrikalar / Bulary bilmek gyzyklydyr
Bulary bilmek gyzyklydyr
2 ýyl ozal
AKWARIUMDA ÝAŞAÝAN BALYJAKLAR

Akwariumda balyjaklar saklamak, olary suwdaky hereketlerine, oýunlaryna tomaşa etmek arklyňy durlaýjy, gözellige bolan teşneligiňi gandyryjy täsir edýär. Akwariuma goýbermek üçin balyjaklar saýlanyp alnanda, esasan, az aladany talap edýän görnüşleri saýlanyp alynýar.

2 ýyl ozal
KARBAMID ÖNDÜRIJI ÝURTLAR

Dünýäde ekilýän ýerler üçin emeli dökünleri öndürmek senagatyň iň öňdebaryjy pudaklarynyň biridir. Häzirki wagtda karbamid öndürmek babatda iň öňde barýan ýurtlar Hytaý, Hindistan we ABŞ hasap edilýär.

2 ýyl ozal
IŇ IRI DÄNELI KOFE

Kofe içgisiz şu günki gün dünýäniň islendik yklymlarynda giňden ýaýrandyr. Kofe görnüşleriniň arasynda «maragodžip» sorty dänesiniň beýleki adaty kofe görnüşleriniňkiden 3,5 esse irilik bilen tapawutlanýar. Bu kofe görnüşi deňiz derejesinden 600-700 metr beýik ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýär. Bu kofe dänelerinden taýýarlanýan içgi özüniň ýumşak tagamy we ýakymly ysy bilen tapawutlanýar.

2 ýyl ozal
OBASENAGAT TOPLUMYNDAKY ÖSÜŞLERIMIZ

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen birlikde, obasenagat toplumy hem uly ösüşleri başdan geçirýär. Ýakynda geçen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde bellenip geçilişi ýaly, geçen 2021-nji ýylda, 2020-nji ýyldaky bilen deňeşdirilende, ýurdumyzda öndürilen gök önümleriň möçberi 5 , miwe we ir-iýmişleriň möçberi 2,6 , ýeralmanyň möçberi 9,2 , diri aramdaky etiň öndürilişi we süýdüň möçberi 0,9 göterim artdy.

2 ýyl ozal
ÝURDUMYZYŇ ENERGETIKA BAÝLYKLARY

Ýurdumyz uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýedir. Mähriban Arkadagymyzyň ynsanperwer syýasaty, Energetika diplomatiýasy esasynda bu baýlyklarymyz dünýäniň ýurtlarynyň, halklarynyň ojaklaryny ýylatmagy üçin bazar bahasyndan diwersifikasiýa ýoly bilen eksport edilýär.

2 ýyl ozal
GURLUŞYK PUDAGYNDAKY ÖSÜŞLERIMIZ

Hormatly Prezidentimiziň parastly baştutanlygynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýurdumyzda gurluşyk, binagärlik ulgamynda ýokary netijeleriň gazanylan zamanasyna öwrüldi. Şäherlerimiz we obalarymyz gyradeň ösdürilip, ilat ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilýär.

2 ýyl ozal
Dünýäniň iň iri suw howdanlary

 Emeli suw howdanlary uly akarlaryň, şaglawuklaryň suwlaryny, durmuş maksatlary üçin bir ýere toplamaga, suwlary sowmaga hyzmat edýärler. Şular ýaly emeli suw howdanlary dünýäniň ýüzünde müňlerçedir.

2 ýyl ozal
Dünýäniň iri gurluşyk kompaniýalary

 Iri gurluşyk kompaniýalary häzirki zaman bazar gatnaşyklarynda möhüm orun eýeleýärler. Käbir döwletlerde bu ugurdan girýän girdejiler döwletiň umumy girdejisiniň 50 göterimden gowragyny eýeleýärler.

2 ýyl ozal
Dünýäniň iri söwda merkezleri

Ynsanyň ýönekeý alyş-çalyş etmek babatda gatnaşyklary barha ösüp, söwda babatda gatnaşyklary barha ösüp, söwda babatda medeniýetiň kemala gelmegine, iri söwda we alyş-çalyş merkezleriniň gurulmagyna şertleri döredýär. Söwda medeniýetiniň gadym döwürlerden bäri ösüp gelýän çygyrlarynyň biri hem iri bazarlaryň, söwda merkezleriniň gurulmagydyr. Şunda bu desgalara adamlaryň köpçülikleýin gelmegi, erkin söwda etmekleri, dynç almaklary we göwün açmaklary göz öňünde tutulýar.

2 ýyl ozal
DEŇIZ DEREJESINDEN PESDÄKI ŞÄHER

Ýer ýüzündäki relýefini, geografiýasyny we beýleki maglumatlaryny öwrenmekde deňiz derejesini kesgitlemegiň uly ähmiýeti bardyr. Deňiz derejesi hökmünde yklymlaryň ýurtlary üçin kabul edilen nokatlar bardyr. Deňiz derejesinden pesde ýerleşýän ýurtlardyr şäherleriň çäkleri gurak hem-de yssy howalylygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde saglygyňy dikeltmek üçin arassa howa, duz we beýleki peýdaly baýlyklaryň ýataklary, şeýle-de taryhy we tebigy ýadygärlikler saklanyp galandyr.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.