GURLUŞYK PUDAGYNDAKY ÖSÜŞLERIMIZ

16-02-22

Hormatly Prezidentimiziň parastly baştutanlygynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýurdumyzda gurluşyk, binagärlik ulgamynda ýokary netijeleriň gazanylan zamanasyna öwrüldi. Şäherlerimiz we obalarymyz gyradeň ösdürilip, ilat ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilýär. Olaryň öz ýaşaýan ýerlerinde i .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.