AKWARIUMDA ÝAŞAÝAN BALYJAKLAR

22-02-22

Akwariumda balyjaklar saklamak, olary suwdaky hereketlerine, oýunlaryna tomaşa etmek arklyňy durlaýjy, gözellige bolan teşneligiňi gandyryjy täsir edýär. Akwariuma goýbermek üçin balyjaklar saýlanyp alnanda, esasan, az aladany talap edýän görnüşleri saýlanyp alynýar. «Guppi» atly akwarium balyjag .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.