Dünýäniň iň iri suw howdanlary

24-01-22

                 Emeli suw howdanlary uly akarlaryň, şaglawuklaryň suwlaryny, durmuş maksatlary üçin bir ýere toplamaga, suwlary sowmaga hyzmat edýärler. Şular ýaly emeli suw howdanlary dünýäniň ýüzünde müňlerçedir.          Häzirki hasaplamalara görä, dünýäde iň uly emeli suw howdany Wiktoriýa s .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.