ÖÝDEÇIMI, DÜZDEÇI?

22-02-22

Ynsanyň medeniýetli ýaşaýyş keşbine girip başlamagy bilen, öz gündelik durmuşynda ýabanylykdan eldekileşdirilen haýwanlaryň hyzmatyndan peýdalanyp başlanyna müňýyllyklar geçipdir. Hatda şu günki gün oba hojalyk mallary hökmünde belli bolan goýunlaryň, geçileriň, sygyrlaryň we beýleki haýwanlaryň hem .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.