Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
16157c1786d17e.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

1-nji oktýabrda  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

161551cb853d8e.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistanyň döredijilikli syýasaty ählumumy parahatçylygyň we ynanyşmagyň bähbidine gönükdirilendir

Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny uly üstünlikler bilen garşylan Bitarap Türkmenistan özüniň okgunly ösüşinde ýokary tehnologiýalara we innowasiýalara daýanýan, dünýäniň depginli ösýän ýurtlarynyň hatarynda öňdebaryjy orunlary eýeleýär.

16154b7fd3c201.jpeg
2 hepde ozal
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň işine ýokary baha berildi

28-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna guralýan dabaralaryň çäklerinde, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasyna gatnaşdy.

161551c54ec3fa.jpeg
2 hepde ozal
Milli Liderimiziň beýik baýramyň hormatyna täze kitaby

29-njy sentýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk — bagtymyz” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

16153756464696.jpeg
2 hepde ozal
Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

28-nji sentýabrde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

1615374db9a9bb.jpeg
2 hepde ozal
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

27-nji sentýabrda agzybir we jebis türkmen halky parahatçylyk, ylalaşyk we ruhubelentlik ýagdaýynda beýik baýramçylygyny — ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belledi.

161527fb2e4db9.jpeg
2 hepde ozal
Diýarymyzy şöhratlandyrýan joşgunly aýdymlar

27-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Mejlisler merkeziniň sahnasynda sungat ussatlarynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan konserti geçirildi. Dabara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

161527e74d2d5e.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

27-nji sentýabrda tutuş ýurdumyz mäkäm jebislikde baş baýramymyzy — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik ýagdaýynda giňden belleýär.

161517f2da81cc.jpeg
2 hepde ozal
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Hormatly Prezidentimiz halkymyzy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy bilen gutlady.

161517e12e227d.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzdaky sebitde iri köpugurly toplumyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat, “Aşgabat” diýlip atlandyrylan binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.