Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1629b7299b8e73.jpeg
3 hepde ozal
WELOSIPEDIŇ EKOLOGIÝAMYZA TÄSIRI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyzda halkymyzyň bolelin, abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny, jemgyýetimiziň mizemez esasy bolan maşgala ojaklarynyň mäkämligini, watansöýüji, sagdyn we berk bedenli ýaşlaryň kemala gelmegini üpjün etmek ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz ýaş nesliň saglygynyň goralmagyny döwlet derejesindäki ilkinji nobatdaky wezipe hökmünde kesgitleýär.

162991c27bd163.jpeg
3 hepde ozal
Aşgabat şertnamasynyň gatnaşyjylary üstaşyr ýük daşamalaryny maslahatlaşarlar

Eýranyň Ütaşyr we halkara ulag býurosynyň Baş müdiri Jawad Hedaýati  ýakyn wagtda “Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman” halkara ulag we aragatnaşyk geçelgesini döretmek baradaky Aşgabat şertnamasynyň agza döwletleriniň gatnaşmagynda forumyň geçiriljekdigini mälim etdi.

16299e274b9005.jpeg
3 hepde ozal
«Kamaz» iş gerimini artdyrýar

«KAMAZ» dünýäniň ýük awtoulaglaryny öndürýän öňdebaryjy kompaniýalarynyň 20-ligine girýän Russiýanyň iri korporasiýasydyr. Kärhananyň önümçilik kuwwaty ýylda 70 müň sany awtoulag tehnikasyny öndürmäge mümkinçilik berýär. «KAMAZ» paýdarlar jemgyýetiniň guramaçylyk edaralary Russiýanyň, GDA ýurtlarynyň hem-de käbir daşary ýurtlaryň çäginde ýerleşýän 110 sany kompaniýany özünde jemleýär.

162991b35e1aa7.gif
3 hepde ozal
Kazandan we Dubaýdan Türkmenistana gaýtmak üçin petekleri elektron poçta arkaly öňünden edinip bolar

“Türkmenistan” awiakompaniýasy resmi saýtynda elektron poçtalaryň salgylaryny ýerleşdirdi. Şolaryň üsti bilen Russiýadan hem-de BAE-den Türkmenistana uçýan ugurlar boýunça petekleri öňünden satyn alyp bolar. Şeýle hem saýtda bu ýurtlardaky wekilhanalaryň anyk telefon belgileri ýerleşdirildi.

162991a49f1c57.jpeg
3 hepde ozal
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Kazan — Türkmenabat ugry boýunça amala aşyrjak uçar gatnawynyň awiapetekleriň ählisi satyldy

Kazandan Türkmenabat şäherine göni howa gatnawyny amala aşyrýan «Türkmenistan» awiakompaniýasy 8-nji iýunda meýilleşdirilýän indiki uçuş üçin ähli awiapetekleri satdy. Degişli bildiris «Türkmenistan» awiakomapaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň resmi web sahypasynda çap edildi.

16297c284af4d2.jpeg
4 hepde ozal
«Altyn Asyr» ÝGPJ-i bilen - tehnologiýa baradaky gözýetimiňizi giňeldiň!

Adamlaryň arasyndaky uzaklyga garamazdan, olary ýakynlaşdyrýan, ykjam we wideo aragatnaşygyny üpjün edýän, bilim we söwda pudagyny özgerdýän telekommunikasiýa tehnologiýasyz häzirki döwri göz öňüne getirmek mümkin bolmasa gerek. Bu günki gün her bir adam üçin öýjükli aragatnaşygyň mümkinçilklerinden peýdalanyp, elektron poçta hyzmatlaryny ulanmak, onlaýn dükanlaryndan söwda amala aşyrmak adaty ýagdaýa öwrüldi.

16297c0ac88fbc.jpeg
4 hepde ozal
Ulag ulgamy durnukly ösüşiniň esasy ugry

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda ulaglar pudagyny ösdürmek boýunça giň möçberli işler amala aşyrylýar. Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň bir ugruny durnukly ulag ulgamynyň ösdürilmeginde görýär. Ulaglar ulgamynyň düzüm birlikleri ýurt, sebit we sebitara ykdysady mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge ýardam etmek bilen parahatçylygy pugtalandyrýar, ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün edýär.

162934762416c1.jpeg
1 aý ozal
Türkmenistanyň raýatlary ýörite howa gatnawy bilen Türkiýeden getiriler

30-njy maýda «Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň gelmegi üçin ýörite ýolagçy howa gatnawyny guramagy meýilleşdirýär. «Atavatan Türkmenistan» neşiriniň habar bermegine görä, howa gatnawy Stambulyň halkara howa menzilinden amala aşyrylar.

162909fba82686.jpeg
1 aý ozal
Täze zamananyň ulag diplomatiýasy

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar we halkara derejesindäki abraýy  barha belende göterilýär. Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyna laýyklykda, ulag diplomatiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.

1628de5128437d.jpeg
1 aý ozal
«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň ýolagçylar üçin uçuş düzgünlerini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy ýolagçylar üçin halkara gatnawlarda uçuş wagtynda berjaý edilmeli düzgünleri mälim etdi. Bu barada awiakompaniýanyň resmi web saýtynda habar berilýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.