Habarlar / Makalalar
Makalalar
15fec279846ee8.jpeg
«Aşgabat şäher telefon ulgamynyň» sanly hyzmatlary

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda hereket edýän pudaklaýyn edara-kärhanalary sanly ulgama geçirmek boýunça özgertmeler durmuşymyza giň gerimler bilen ornaşdyrylýar.


15feace6c76613.jpeg
Milli raýat awiasiýamyz "Boeing" kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny berkidýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  “Türkmenhowaýollary” agentliginiň ulaglar parkynyň esasy düzümini meşhur “Boeing” kompaniýasynyň dürli kysymly kämil uçarlary düzýär.


15feabbec91f93.jpeg
DÖWREBAP ARAGATNAŞYK HYZMATLARY

Berkarar döwletimiziň halk hojalygynyň dürli ulgamlaryna ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlary giňden ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda durmuş pudaklarynyň ählisi ýokary derejeli maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary bilen doly üpjün edilýär.


15fe97fafe3739.jpeg
Ulag-ara­gat­na­şyk pu­da­gy­ — Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­na ag­za ýurt­la­ryň öza­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň esa­sy ug­ry

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň ulag ministrliginiň duşuşygyna taýýarlyk görmek üçin bilermen derejesinde ýaňy-ýakynda  wideo  aragatnaşyk  arkaly  duşuşyk geçirildi.


15fe9785df3776.jpeg
«Türkmenhowaýollary» agentliginde syýahatçylyk meselesine degişli geçirilen wideoduşuşyk

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň  Türkmenistandaky wekilhanasy syýahatçylykda goşmaça hasabyny düzmek  boýunça usulyýeti bilen tanyşdyrmak boýunça wideo aragatnaşyk duşuşygy geçirildi.


15fe973223ff76.jpeg
Sanly ykdysadyýet — Döwrebap ösüşiň ýoly

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin Pudagara iş toparynyň ilkinji onlaýn maslahaty geçirildi. Onda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi Identifikasiýalaşdyrmagyň we audentifikasiýalaşdyrmagyň bitewi ulgamynyň (IABU) milli taslamasyny mejlise gatnaşyjylara hödürledi.


15fe775b2abb19.jpeg
Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Täze ýyl baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry sagat 06:00-dan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwary sagat 02:00-a çenli awtobuslaryň , şeýle hem ýeňil taksi awtoulaglarynyň gije-gündiziň dowamynda hyzmat etjekdigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.


15fe76bd4ec875.jpeg
Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtoulaglary” agentligi 37-nji “Wokzal – Kardiologiýa merkezi”  we 54-nji “Wokzal – Bagyr” awtobus ugrularyna käbir üýgeşmeleriniň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.


15fe3239449b18.jpeg
Demir ýollary ulgamyndaky täze mümkinçilikler

Ýurt Garaşsyzlygy gazanylandan soň Diýarymyzyň çäginde we ondan daşarky ýurtlara uzaýan “polat ýollaryň” yzygiderli gurulmagy ýurdumyzyň ykdysady mümkinçiliklerini ep-esli artdyrmak bilen birlikde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna oňyn täsirini ýetirdi.


15fe616d2c9e99.jpeg
Demir ýol ulgamynda türkmen-gazak hyzmatdaşlygy barha pugtalandyrylýar

25-nji dekabrda Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň demir ýol ulaglary pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly ikitaraplaýyn pudagara iş maslahaty geçirildi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.