Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1627ff8313a8bd.jpeg
1 aý ozal
Galla oragy — jogapkärli möwsüm

Ata-babalarymyz: «Gallam bar — tyllam bar» diýipdirler. Şoňa görä, galla bolçulygy rysgal-berekediň, döwletliligiň nyşany hasaplanýar. Edermen gallaçylarymyzyň yhlasly zähmeti netijesinde şu ýyl hem ýurdumyzyň welaýatlarynda bugdaýyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Türkmen gallaçylary Watanymyzyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllygy belleniljek ýylynda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar.

1627ffad6654d9.jpeg
1 aý ozal
“Türkmenhowaýollary” agentligi bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasy 1 ýylyň dowamynda ýaşaýyş jaýlaryndaky suw gyzdyryjy gazanlara (ýyladyş ulgamy), suw sorujylara we çillerlere (sowadyş ulgamy) hem-de LED yşyklandyryjylara (mahabat yazgylary) tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

1627ea0c7abed5.png
1 aý ozal
Türkmenistanyň radio ýaýlymlarynyň mobil goşundysy internet dükanlarynda

"Türkmentelekom" EAK hünärmenleri tarapyndan Türkmenistanyň radio ýaýlymlaryny diňlemek üçin döredilen mobil goşundysy Google Play we App store internet dükanlarynda elýeterli edildi

1627ea271e90d5.jpeg
1 aý ozal
Teleradioýaýlymlar merkezine çenli täze awtobus gatnawy ýola goýuldy

Täze gatnaw ugry «Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin ýola goýuldy diýip, awtoulag kärhanasynyň saýtynda habar berilýär.

1627d5ccda5446.png
1 aý ozal
«Çapar» ykjam goşundysynda täze mümkinçilik döredildi

«Çapar» ykjam goşundysyndan peýdalanýanlar üçin Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bank kartlaryndan peýdalanyp birnäçe dürli hyzmatlaryň töleglerini onlaýn geçirmek mümkinçiligi döredildi. Ykjam goşundy iOS we Android operasion ulgamly smartfonlara ýükläp almak üçin elýeterlidir.

1627c04224fd07.jpeg
1 aý ozal
Döwlet Baştutanymyz Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlanyldy

10-njy maýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.

1627b22fb25df7.png
1 aý ozal
"Türkmentelekom" täze hyzmatyny hödürleýär

"Türkmentelekom" Elektrik aragatnaşyk kompaniýasy 2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan täze hyzmaty - fiziki serweri tölegli esasda ulanyşa bermek hyzmatyny ýola goýdy.

16279f46d8fc94.jpeg
1 aý ozal
Watan gerçekleriniň gahrymançylygy ebedidir

Asuda asman, parahat zemin, erkana guşlar, çaga gülkisi, bolelinçilik, bagtyýar zamana göräýmäne bu bir adaty ýagdaý. Emme şeýle günler kimleriň arzuwy, kimleriň nesibi. Duýgular ýumagny çözleseň çözüler gider. Esasy mesele öňümizdäki şanly sene barada. Bu günki gün biz şu parahatçylygy gazanan ýeňişi , has dogrysy “Beýik ýeňşiň 77 ýyllygyny” baýram edip belleýäris. Ýöne uryşsyz ýeňiş bolmaz, pidasyz uruş ... 

16279e726be3e5.jpeg
1 aý ozal
Gahrymanlar unudylmaýar

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli hormatly  Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ata Watanymyzy gorap, edermenlik görkezen gahrymanlarymyzyň hatyrasy belentde sarpalanýar. Gerçek ýigitlerimiziň görkezen edermenligi, tylda gije-gündiz arman-ýadaman zähmet çeken ildeşlerimiziň merdanalygy, gaýratlylygy şöhratly taryhyň gatlarynda ebedilik saklanýar.

16278d58330ab8.jpeg
1 aý ozal
Döwletliligiň şamçyragy

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralarynyň geçirilmegi dowam edýär. Şeýle dabara öňňin — 7-nji maýda «Türkmendemirýollary» agentliginiň mejlisler jaýynda hem geçirildi. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň guramagynda geçirilen bu dabara agentligiň wekilleri, il sylagly ýaşulular, mährem eneler, şeýle-de ugurdaş okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.