Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1663db1dda7ec3.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistan we Türkiýe Bilelikdäki gümrük komitetini döretmegi maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Türkiýäniň Gümrük we söwda ministrliginiň wekilleriniň arasynda duşenbe güni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşykda taraplar “Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Türkiýäniň Gümrük we söwda ministrliginiň arasyndaky Bilelikdäki gümrük komitetini döretmek hakynda Teswirnamanyň” taslamataslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

1663c70594f5ea.jpeg
2 hepde ozal
«Olýa – Türkmenbaşy» ýük gatnawyny döretmek üçin maslahat geçirildi

«Demirgazyk – Günorta» halkara ulag geçelgesiniň çäginde «Olýa – Türkmenbaşy» regulýar awtoparom gatnawynyň döredilmegi Russiýanyň we Hazar döwletleriniň ýük dolanyşygyny artdyrar.

1663c6c6a7cb05.jpeg
2 hepde ozal
Bakuwda Hazar deňzi meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 6-7-nji maýynda Bakuwda Hazar deňzi meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Bu barada Azerbaýjanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

1663c6f14d3ed0.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistan bilen Owganystan TOPH taslamasy üçin iş toparyny döreder

«TAPI Pipeline Company Ltd» konsorsiumynyň baş ýerine ýetiriji direktory Muhammetmyrat Amanow Kabul şäherinde Owganystanyň dag-magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar bilen duşuşdy. Bu barada owgan ministriligi habar berýär.

1663c64ee05ef9.jpeg
2 hepde ozal
Ahal welaýatynyň ilatyna täze döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň 200-si sowgat hökmünde gowşuryldy

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň ilatyna 200 sany döwrebap ýolagçy awtobuslaryny sowgat etdi. Munuň özi Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň görkezijisine öwrülen taryhy ähmiýetli wakalaryň üstüni ýetirdi.

1663c6412adb20.jpeg
2 hepde ozal
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli Döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sylaglary, gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy

Şu günler Beýik Watançylyk urşunyň gahrymanlarynyň hormatyna ýurdumyzda gurnalýan çäreleriň çäklerinde «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara-kärhanalarynda zähmet çeken uruş weteranlaryna, paýhasly ýaşulularymyza, mukaddes ojaga wepaly enelerimize Döwlet Baştutanymyzyň adyndan pul sylaglary, gymmat bahaly sowgatlar we ajaýyp ýaz gülleri gowşuryldy.

1663c57484b78b.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

8-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenen Bäherden sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

1663c541a5f7b0.jpeg
2 hepde ozal
Döwlet Baştutanymyz Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

8-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. 

1663b0c15995ff.jpeg
2 hepde ozal
Aşgabat - Kuala-Lumpur - Aşgabat ugry boýunça ikinji gatnaw ýola goýulýar

Maý aýyndan başlap hepdäniň her sişenbe güni “Türkmenistan” awiakompaniýasy Aşgabat - Kuala-Lumpur - Aşgabat ugry boýunça goşmaça ikinji uçuşy amala aşyrar. Bu barada awiakompaniýanyň resmi websaýtynda habar berilýär.

1663b0a0d05c71.jpeg
2 hepde ozal
Türkmenistanda iýul aýynda iki sany ýük gäminiň gurluşygyna başlamak meýilleşdirilýär

“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (AGPJ) bilen Koreýa Respublikasynyň “Koryo Shipbuilding Industry Technology Co. Ltd.” kompaniýasy şu ýylyň iýul aýynda iki sany gury ýük gäminiň gurluşygyna başlamagy göz öňünde tutýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.