Habarlar / Makalalar
Makalalar
15fcc033debc62.jpeg
TÜRKMENISTAN – BMG: HALKARA ULAG ULGAMYNDAKY BAŞLANGYÇLAR

Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň esasynda dünýä döwletleri we abraýly halkara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy barha ösdürýär.


15fcc00fe0098e.jpeg
ÝETILEN beýik SEPGITLERI BEÝAN EDÝÄN HALKARA SERGI

1-nji dekabrda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara sergi açyldy.


15fcbfd63484f7.jpeg
BITARAPLYGYŇ AÝDYŇ ÝOLY HALKARA GIŇIŞLIGINIŇ YKRARNAMASY HÖKMÜNDE

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna şu ýyl çärýek asyr dolýar. Bu döwrüň içinde ýurdumyz köptaraplaýyn üstaşyr ulag geçelgeleriniň ygtybarly hereket edýän ýerine öwrüldi


15fcbfa284f8ca.jpeg
TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGY WE DÜNÝÄ BILELEŞIGINIŇ GOLDAWY

Bilşimiz ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz 1995-nji ýylyň dekabr aýynyň 12-sinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Bitarap döwlet diýlip ykrar edilen ilkinji ýurtdur.


15fcbf7dfe8697.jpeg
hemişelik BITARAPLYgymyz – HALKYŇ BAGTYÝARLYGY

Ýurdumyzyň baky Bitaraplygy Garaşsyz döwletimiz üçin-de, halkymyz üçin-de örän uly ähmiýete eýe boldy. Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýylynyň içinde Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz ösüş-özgerişleriň beýik münberlerine çykdy.


15fcbf5857615e.jpeg
MILLI ARAGATNAŞYk ulgamynYŇ BATLY GADAMLARY ýa-da aragatnaşyk ulgamynyň şu güni dogrusynda söhbet

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyly içinde ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamynda uly sepgitlere ýetildi.


15fcbf43788c30.jpeg
GELJEGE UZAÝAN HALKARA BAªLANGYÇLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalaryň durmuşa geçirilmegi möhüm ähmiýete eýedir.


15fcbf264e9427.jpeg
ÝAŞLAR — WATAN MERTEBESI

Ýaşlar — döwrüň buýsanjy. Bu jümle hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän ýaşlar hakdaky atalyk aladalarynyň durmuş beýanydyr.


15fc4d211e3f94.jpeg
«TÜRKMENTEL – 2020»: INNOWASION ÖSÜŞLER. MAGLUMAT TEHNOLOGIÝALARY. ONLAÝN HYZMATDAŞLYK

Garaşsyz Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli-de hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi çuňňur many-mazmuna eýedir.


15fc4d1577600e.jpeg
SANLY YKDYSADYÝET: DÖWÜR BILEN AÝAKDAŞ

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­nyň 24-25-nji no­ýabr­ynda ýur­du­myz­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýet we in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­lar bo­ýun­ça «Türk­men­tel — 2020» at­ly XIII hal­ka­ra on­laýn mas­la­hat ge­çi­ril­di.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.