Habarlar / Makalalar
Makalalar
15ff8c194b1be3.jpeg
ÝURDUMYZYŇ KOMMUNIKASIÝA PUDAGYNYŇ ÖSÜŞINDE HALKARA HYZMATDAŞLYGYNYŇ ORNY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aragatnaşyk ulgamyna dünýäniň iň soňky gazananlary, döwrebap, kämil tehnologiýalary ornaşdyrylýar.


15ffeed80e5dc6.jpeg
Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 2021-nji ýylyň 14-nji ýanwaryndan 43-nji «Parahat – Arzuw»  we 46-nji «Gurtly – Mahabat binasy» awtobus ugurlaryna käbir üýtgeşmeleriň girizilýändigini habar berýär.


15ff8bff91f578.jpeg
TÜRKMEN-OWGAN dost-doganlyk GATNAŞYKLARYNYŇ TARYHYNDA TÄZE SAHYPA

​​​​​​​Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ýurdumyzda alnyp barylýan halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek bilen baglanyşykly ulag diplomatiýasy dünýä jemgyýetçili tarapyndan uly goldawa eýe bolýar.


15ffe85d3b6e8a.jpeg
«KAMAZ» AWTOULAGLARYNYŇ SANY ARTÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwürde ýurdumyzyň ulag gatnawlarynyň dolanyşygy artýar we mümkinçilikleri barha giňeýär. Bu hyzmatlar dürli ugurlar boýunça amala aşyrylyp, durnukly depginde üpjün edilýär.


15ffd8ad559df8.jpeg
HYZMATLARYŇ HILi ÝOKARLANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman ulag-üstaşyr logistik düzümler, kommunikasiýa ulgamy kemala getirilýär. Munuň özi Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede, täze röwüşde dikeldilýändiginiň aýdyň mysalydyr


15ffd8cb7662a2.jpeg
SAGLYk — ýaŞaýŞyň gözbaŞy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň hut özüniň ägirt uly tagallalarynyň netijesinde türkmen halkynyň saglygyny goramaga, hil taýdan ýokary netijeleri gazanmaga gönükdirilen täze häzirki zaman saglygy goraýyş ulgamy emele geldi.


15ffd8c33c6cb9.jpeg
«TÜRKMENPOÇTA» RAÝATLARYŇ HYZMATYNDA

Biziň  internetiň mümkinçilikleri bilen edýän işlerimiz adaty durmuşdaky amallarymyz bilen deň derejä ýetdi diýsek hakykatdan daş düşmeris. Bu peýdalanýan hyzmatlarymyz öz çägine alyp, ýeňillikleriň döremegine getirýär.


15ffd86e5709ba.jpeg
SANLY ULGAM — giň MÜMKINÇILIKler

Häzirki ylmyň hem tehnologiýanyň ýokary tizlik bilen ösýän döwründe ykdysadyýetiň sanly sektoryny ösdürmäge, täze iş orunlaryny döretmäge, elektron senagatyň we IT-tehnologiýalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalar durmuşa geçirilýär.


15ff8bedf4f0cb.jpeg
SANLY BILIM ULGAMY WE SANLY ARAGATNAŞYK Hyzmatlary

Watanymyzyň ýokary derejede beýik ösüşleri başdan geçirýän döwründe ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek boýunça halk ähmiýetli wajyp wezipeler kesgitlenýär.


15ff8039196718.jpeg
ÝÜKLERI DAŞAMAKDA AWTOMATLAŞDYRYLAN OPERATIW DOLANYŞYGYNYŇ PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGI

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary boýunça ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.