Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
162b4b59c3b191.jpeg
6 gün ozal
Galla oragy - 2022

Bilşimiz ýaly, Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermegi bilen, 4-nji iýunda Ahal, Lebap we Mary, 10-njy iýunda bolsa Balkan hem-de Daşoguz welaýatlarynyň babadaýhanlary galla oragyna girişdiler.

162b284bfd8587.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistandan Russiýa iýun aýyndaky soňky ýörite howa gatnawy mälim edildi

21-nji iýunda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 24-nji iýunda boljak ýörite howa gatnawy barada habar berdi. Bu bildiriş Russiýa Federasiýasynyň Konsullyk bölüminiň Telegram-kanalynda ýerleşdirildi.

162b132ff6dc24.jpeg
1 hepde ozal
Ilkinji Gazagystan-Türkiýe ýük otlusy Türkmenistanyň çäginden geçdi

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran-Türkiýe ugry boýunça ilkinji ýük otlusy anna güni Türkmenistandan geçip, şenbe güni Eýranyň Tähran stansiýasyna bardy. Bu barada “Tehran Times” habar berdi.

162b1337f45dee.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistan Eýran üçin gümrük nyrh ýeňilliklerini döreder

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi çarşenbe güni Tähranda iki ýurduň Hökümet wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin maslahat geçirdiler. Onuň dowamynda Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň hyzmatdaşlar bilen nyrh ýeňilliklerini hödürlemek we gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek ýaly möhüm meseleler boýunça işe başlamaga taýýardygyny mälim etdi.

162b131400cbe6.jpeg
1 hepde ozal
«Türkmenpoçta» çaparçylyk hyzmatynyň işini kämilleşdirýär

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy türkmenistanlylara «salgydan-salga» çaparçylyk hyzmatyndan peýdalanmagy hödürleýär. Bu hyzmat ilata ýetirilýän hyzmatlaryň derejesini ýokarlandyrmagy we kärhananyň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy nazarda tutmak bilen, kompaniýanyň umumy maksatlaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

162b1340f12a8a.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistan bilen Eýran ulag gatnaşyklaryny güýçlendirýär

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew sişenbe güni Tähranda Eýranyň Ulag we şähergurluşyk ministri Rostam Gasemi bilen duşuşyk geçirdi. Onuň dowamynda taraplar sebitdäki geçelgelerde ulag we üstaşyr gatnaşyklaryny ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Eýranyň “Mehr” agentligi habar berdi.

162b072326b94f.jpeg
1 hepde ozal
Aşgabatda ilkinji gezek «Go Viral 2022» innowasion festiwaly geçiriler

Türkmenistanyň media, işewürlik, medeniýet hem-de tehnologiýa pudaklarynda iş alyp barýan hünärmenler we bilermenler «Go Viral 2022» innowasion festiwalyna gatnaşmaga çagyrylýar. Bu çäre 2-nji iýulda «Ýyldyz» myhmanhanasynda bolar.

162b070f4b8d6a.jpeg
1 hepde ozal
AŞTU merkezi edarasynda özbaşdak hyzmat ediş terminallary ornaşdyryldy

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň merkezi edarasynda aragatnaşyk operatorynyň müşderilerine AŞTU-nyň hyzmatlarynyň giň toplumyny özbaşdak onlaýn dolandyrmaga mümkinçilik berýän terminallar oturdyldy.

162afe2b23b0f4.jpeg
1 hepde ozal
Türkmenistanda VIP we CIP ýolagçylaryň howa menzilleriň zallaryndan geçmeginiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanda aýratyn wajyp ýolagçylaryň (VIP) we wajyp ýolagçylaryň (CIP) howa menzilleriniň zallaryndan geçmeginiň tertibi tassyklanyldy. Bu baradaky resminama Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň portalynda çap edildi.

162abed4e44aad.jpeg
1 hepde ozal
Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsi gurlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ýol gurluşyk pudagyny ösdürmek, dünýäniň ösen tehnologiýalaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrmak hem-de ýurdumyzyň üstaşyr ulag mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ýükleri we ýolagçylary daşamagyň häzirki zaman ulgamyny kemala getirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.