Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
162991b35e1aa7.gif
2 aý ozal
Kazandan we Dubaýdan Türkmenistana gaýtmak üçin petekleri elektron poçta arkaly öňünden edinip bolar

“Türkmenistan” awiakompaniýasy resmi saýtynda elektron poçtalaryň salgylaryny ýerleşdirdi. Şolaryň üsti bilen Russiýadan hem-de BAE-den Türkmenistana uçýan ugurlar boýunça petekleri öňünden satyn alyp bolar. Şeýle hem saýtda bu ýurtlardaky wekilhanalaryň anyk telefon belgileri ýerleşdirildi.

162991a49f1c57.jpeg
2 aý ozal
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Kazan — Türkmenabat ugry boýunça amala aşyrjak uçar gatnawynyň awiapetekleriň ählisi satyldy

Kazandan Türkmenabat şäherine göni howa gatnawyny amala aşyrýan «Türkmenistan» awiakompaniýasy 8-nji iýunda meýilleşdirilýän indiki uçuş üçin ähli awiapetekleri satdy. Degişli bildiris «Türkmenistan» awiakomapaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň resmi web sahypasynda çap edildi.

16297c284af4d2.jpeg
2 aý ozal
«Altyn Asyr» ÝGPJ-i bilen - tehnologiýa baradaky gözýetimiňizi giňeldiň!

Adamlaryň arasyndaky uzaklyga garamazdan, olary ýakynlaşdyrýan, ykjam we wideo aragatnaşygyny üpjün edýän, bilim we söwda pudagyny özgerdýän telekommunikasiýa tehnologiýasyz häzirki döwri göz öňüne getirmek mümkin bolmasa gerek. Bu günki gün her bir adam üçin öýjükli aragatnaşygyň mümkinçilklerinden peýdalanyp, elektron poçta hyzmatlaryny ulanmak, onlaýn dükanlaryndan söwda amala aşyrmak adaty ýagdaýa öwrüldi.

16297c0ac88fbc.jpeg
2 aý ozal
Ulag ulgamy durnukly ösüşiniň esasy ugry

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda ulaglar pudagyny ösdürmek boýunça giň möçberli işler amala aşyrylýar. Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň bir ugruny durnukly ulag ulgamynyň ösdürilmeginde görýär. Ulaglar ulgamynyň düzüm birlikleri ýurt, sebit we sebitara ykdysady mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge ýardam etmek bilen parahatçylygy pugtalandyrýar, ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün edýär.

162934762416c1.jpeg
2 aý ozal
Türkmenistanyň raýatlary ýörite howa gatnawy bilen Türkiýeden getiriler

30-njy maýda «Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň gelmegi üçin ýörite ýolagçy howa gatnawyny guramagy meýilleşdirýär. «Atavatan Türkmenistan» neşiriniň habar bermegine görä, howa gatnawy Stambulyň halkara howa menzilinden amala aşyrylar.

162909fba82686.jpeg
2 aý ozal
Täze zamananyň ulag diplomatiýasy

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar we halkara derejesindäki abraýy  barha belende göterilýär. Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyna laýyklykda, ulag diplomatiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.

1628de5128437d.jpeg
2 aý ozal
«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň ýolagçylar üçin uçuş düzgünlerini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy ýolagçylar üçin halkara gatnawlarda uçuş wagtynda berjaý edilmeli düzgünleri mälim etdi. Bu barada awiakompaniýanyň resmi web saýtynda habar berilýär.

1628d2c43445b4.jpeg
2 aý ozal
Sürüjileriň bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygy netijesinde, gysga wagtyň içinde awtomobil ulaglary pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýady has-da kämilleşdirildi. Häzirki döwrüň ösen ulaglar pudagyny kemala getirmek de hem-de onuň esasyny goýmakda, öz halkyny eşretli, bagtyýar ýaşatmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz bimöçber işleri amala aşyrdy.

1628e1e4cd3139.jpeg
2 aý ozal
TALYPLAR TANYŞDYRYLYŞ GÖÇME TEJRIBE OKUW SAPAGYNY GEÇDILER

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň gujagynda dogan her gün täze zähmet üstünliklerini buşlaýar, halkymyz ýagşy umytlar bilen röwşen geljege ynamly gadam urýar. Bagtyýarlyk bilen batlanýan, berkararlyk bilen beýgelýän mähriban Diýarymyzda, ýaşlara döwrebap bilim almak, ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak üçin giň şertler döredilýär.

1628fce4431b28.jpeg
2 aý ozal
DEMIR ÝOL ULAGYNDA TEBIGY GAZY ULANMAKLYGYŇ MÜMKINÇILIKLERI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bedew bady bilen ynamly öňe barýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe güller açýan eziz Diýarymyz ähli ugurlar bilen bir hatarda ulag ulgamynda hem uly ösüşlere eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde şol mümkinçilikden has doly we netijeli peýdalanyp, goňşy döwletler bilen özara we sebit bähbitli köp taraplaýyn dostlukly gatnaşyklar ýola goýulýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.