Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

09-02-21

Saglyk burçy   POLIPLER Polip, esasan, beden agzalarynyň nemli bardasynda döräp bilýän dürli ölçegli, gyzylymtyl ýa-da gülgün reňkli ösüntgidir. Onuň haýsy beden agzasynda emele gelendigine baglylykda burun-bokurdagyň, dem alyş ýollarynyň, aşgazanyň, öthaltasynyň, içegäniň, peşew haltasynyň polip .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.