Saglyk üçin peýdaly gök önümler

16-06-22

Bedeniň az energiýa talap edýändigi sebäpli, kabul edilýän iýmit hem az kaloriýaly bolmaly. Diýmek, tomusda ýagly etden, souslardan (has dogrusy, dogry iýmitlenmek muny ýylyň beýleki döwürlerinde etmegi maslahat berýär), tortlardan, kreplerden ýüz öwürmeli. Süýt önümleriniň az mukdarda ýag saklaýanl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.