Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

08-02-21

Saglyk burçy   MESGE  ÝAGY Biziň saglygymyz üçin peýdaly hem-de köp sarp edilýän önümleriň biri hem mesgedir. V asyrda Irlandiýada öndürilmäge başlanan bu önümiň önümçiligi XIX asyryň birinji ýarymynda Russiýada ýola goýulýar. Mesgäni köpleriň halaýanlygy ýöne ýerden däldir. Ol öz düzüminde ösüml .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.