Pyýada ýöremegiň peýdalary

16-06-22

Biziň durmuşymyza gönüden-göni täsir edýän birnäçe faktorlar bar. Şolaryň biri-de günde näçeräk hereket edýänligimiz, has takygy, näçe ýöreýänligimizdir. Bu babatda lukmanlaryň we alymlaryň berýän käbir maslahatlary ýerine ýetirmek saglygymyza peýdaly bolup biler.         Dünýä belli Boston lu .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.