ÝABANY MIWELI AGAÇLAR

11-04-22

     Miweli baglar, esasan, adam eli bilen ýörite ekilip ýetişdirilýär. Ýöne miwesi iýmek, dürli içgileri taýýarlamak üçin ýaramly we kähalatlarda aýratyn peýdaly bolan ýabany agaçlar hem örän köpdür.       Demirgazyk Amerika yklymynda alçalar maşgalasyna degişli gara miweli aroniýa ýa-da gara mi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.