Guşlar bilen iýmitlenýän haýwanlar

12-04-22

      Guşlary awlaýan haýwanlaryň arasynda  tilkileriň, ýalmanlaryň, samyrlaryň we beýleki ýyrtyjy haýwanlaryň adyny ilki bilen ýatlamak bolar. Ýöne agaçdan-agaja towsup, sosna gozasy bilen iýmitlenýän belkanyň guşlar bilen iýmitlenip biljegini göz öňüne getirýäňizmi?        Ol, hakykatdan hem şe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.