Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

31-10-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   Howply gawiallar Krokodiller maşgalasynyň täsin we gören badyňa gorky döredýän wekilleriniň biri-de gawiallardyr. Bu jandarlaryň ata-babalary gadym döwürlerde biziň Ýer şarymyzyň köp bölegini eýeläpdirler, emma  häzirki döwürde olaryň görnüşi we ýa .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.