Žakaranda agaçlary

08-05-22

       Latyn Amerikasynda dürli görnüşli ösümlikler, bir-birlerinden tapawutlanýan jandarlar gabat gelýärler. Tebigatyň şeýle gözellikleriniň biri hem hemişe ýaşyl öwüsýän žakaranda baglarydyr. Häzir bu baglaryň 50-den gowrak görnüşi mälimdir. Bu görnüşleriň hem aglabasy Braziliýada gabat gelýärler. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.