GERENUKLAR

13-05-22

         Gerenuk ady bilen meşhurlyk gazanan keýikler uzyn aýaklary we bokurdagy, inçe gözleri bilen meşhurlyk gazanandyr. Owadan ýöreýşi, bilen gözelligiň nyşany hasaplanylýan gerenuklaryň agramy 35-52 kilograma barabardyr. Bu jandarlaryň boýunyň uzynlygy 95 santimetre ýetýändir. Emma gerenuklaryň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.