Infokommunikasiýa başlangyç hünär okuw mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

18-08-20

  TÜRKMENISTANYŇ  TELEKOMMUNIKASIÝALAR  WE  INFORMATIKA  INSTITUTYNYŇ Infokommunikasiýa başlangyç hünär okuw mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Buhgalterçilik işi — 1,5 ýyl. 2. Awtomatlaşdyrylan elektrik aragatnaşygynyň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.