«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy käbir awtobus ugurlaryna üýtgeşmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär

15-08-20

  «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň şgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy Taslama köçesiniň wagtlaýyn ýapylýandygy sebäpli 13-nji, 15-nji, 23-nji, 28-nji, 29-njy, 30-njy, 40-njy, 42-nji, 49-njy, 52-nji, 56-njy we 73-nji awtobus ugurlaryna üýtgeşmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.