Täsin tebigatly ada

11-06-22

       Atlantik ummanynyň günortasynda dünýäniň iň çetki adalarynyň biri bolan Buwe adasy ýerleşýär. Bu ada ilkiler jahankeşdelerdir syýahatçylar tarapyndan uly aýsberg hasaplanylypdyr. Ony ilkinji açan deňizde ýüzüji Žan-Batist Şarl Buwe de Lozýe hasaplanylýar. 1920-nji ýyllardan Norwegiýa degişli .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.