Rubrikalar / Giňdir dünýä - geňdir dünýä
Giňdir dünýä - geňdir dünýä
2 ýyl ozal
IŇ IRI SYGYRLAR

Eldekileşdirilen iri şahly mallaryň arasynda sygyrlar aýratyn orun eýeleýär. Olar et we süýt önümlerini öndürmegiň iň nertijeli ugrudyr. Eýsem, sygyrlaryň arasynda iň irileri haýsylarka?

1663da1d67a4f1.jpeg
2 aý ozal
Ýaşlar hakynda alada

Gülläp ösýän Diýarymyzda bilimde, saglygy goraýyşda, medeniýetde, ykdysadyýetde, umuman, halk hojalygynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan ajaýyp özgertmeler halkymyzyň bagtyýar durmuşyny dabaralandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň geljegi hasaplanylýan ýaşlar baradaky alada döwletimizde esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi.

16380c1c00e93e.jpeg
6 aý ozal
Arkadagly ýurduň geljegi ýaşlar

Döwletli döwranlylygyň, bagta hemdem rysgal-bereketliligiň tarypy bolup ýaňlanýan makalamyň başyny biz — ýaşlaryň ýüregimizde gaýnap joşýan beýik maksatlarymyza ýetmekde, ylymly-bilimli, giň gözýetimli, dünýä tehnikalaryndan baş çykarýan kämil adamlar bolup ýetişmegimizde çäksiz uly aladalar edýän Arkadagly Serdarymyza bolan ýürek buýsanjymyz bilen başlamakçy.

16393a102693ed.jpeg
7 aý ozal
HEMIŞELIK BITARAPLYK — MIZEMEZ ÝÖRELGÄMIZ

Halkara Bitaraplyk güni parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerýän, halklar we sebitler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ileri tutýan, amatly geosyýasy we geoykdysady mümkinçiliklerini umumadamzat bähbitleriniň we ösüşiniň hatyrasyna gönükdirýän döwlet hökmünde eziz Watanymyzyň dünýä giňişligindäki abraýyny has-da pugtalandyrýar, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarymyzy dabaralandyrýan baýram hökmünde döwlet derejesinde giňden bellenilýär.

1644240777fafb.jpeg
7 aý ozal
Ykdysady özgertmeleriň täze tapgyry

Berkarar döwletimiziň barha rowaçlanýan döwründe ata Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilen giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Arkadagly Serdarymyzyň durnukly ykdysady ösüşiň binýady hökmünde innowasion tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, sanly ykdysadyýetiň döredilmegi ugrunda edýän taýsyz tagallalary ýurdumyzyň täze ösüş belentliklerine çykmagynda möhüm ähmiýete eýedir.

3 ýyl ozal
Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №45 (07.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №44 (31.10.2020 ý.)

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.