Dökünleriň oýlanyp tapylyşy

15-04-22

          Adamlar ýeri ekip, ondan bol hasyl almak üçin mineral dökünleri XIX asyryň birinji ýarymynda oýlap tapypdyrlar. Şondan öň ýerler hemişe tebigy (organiki) dökünler bilen baýlaşdyrylypdyr. Ýerleriň hasylly bolmagy üçin diňe suw bol gerekdir diýen pikire uýupdyrlar.          Himiýanyň ylym .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.