Rubrikalar / Giňdir dünýä - geňdir dünýä
Giňdir dünýä - geňdir dünýä
1 ýyl ozal
Reňkler barada

Reňkleri anyk saýgaryp bilmeýän adamlar adaty görüş ukyply adamlara garanyňda, gije has gowy görýärler.

1 ýyl ozal
Kitap barada gyzykly maglumatlar

Kitap okamak biziň çalt garramagymyzyň öňüni alýar. Kitap okamak adamyň beýnisini işjeň ýagdaýa getirýär. Beýniniň işlemegi bolsa garrylygy birneme yza süýşürýär.

2 ýyl ozal
Täsin tebigatly ada

Atlantik ummanynyň günortasynda dünýäniň iň çetki adalarynyň biri bolan Buwe adasy ýerleşýär. Bu ada ilkiler jahankeşdelerdir syýahatçylar tarapyndan uly aýsberg hasaplanylypdyr.

2 ýyl ozal
Poçta markalarynyň merkezi

​​​​​​​Ýewropada tutýan meýdany boýunça iň kiçi döwletleriň biri bolan Lihtenşteýn knýazlygy ajaýyp dag-düzlügi, tokaýlary, gadymy köşkleridir galalary bilen meşhurlyk gazanandyr. Bu döwletiň çägini bir günde awtomobil bilen aýlanyp bolýandygyna seretmezden, jahankeşdeler Lihtenşteýne gaýta-gaýta gelýärler.

2 ýyl ozal
IŇ DOWAMLY BÖKÜŞ

Ginnesiň rekordlar kitabynda sport bilen meşgullanýan adamlaryň netijeleri yzygiderli duş gelýär. Olara bagyşlanan bölümlerde kitabyň gahrymanlarynyň ýeten sepgitleri, görkezijileri uly orun eýeleýär. Şeýle hem sportyň özüneçekiji görnüşi hökmünde paraşýutly bökmek aýratyn tapawutlanýar.

2 ýyl ozal
Täsin ymaratlar

Ynsan eliniň we paýhasynyň güýji bilen döredilýän gözellikler, oňaýlyklar özleriniň dürli babatlarda aýratynlyklary, artykmaçlyklary bilen haýrana goýýar. Iň ilkinji zerurlyk bolan ýaşaýyş jaýlary barada aýdanyňda hem olar beýikligi, köp meýdany eýeleýänligi, köp gatlylygy, uzynlygy, köp öýlüligi ýaly taraplardan tapawutlanýarlar.

2 ýyl ozal
Dökünleriň oýlanyp tapylyşy

Adamlar ýeri ekip, ondan bol hasyl almak üçin mineral dökünleri XIX asyryň birinji ýarymynda oýlap tapypdyrlar. Şondan öň ýerler hemişe tebigy (organiki) dökünler bilen baýlaşdyrylypdyr. Ýerleriň hasylly bolmagy üçin diňe suw bol gerekdir diýen pikire uýupdyrlar.

2 ýyl ozal
Ak gijeli şäherler

Umumy öýümiz bolan Ýer togalagynyň dürli guşaklary köpdürli täsinliklere baýdyr. Muňa dünýäniň dürli ýurtlarynda ýylyň belli döwürlerinde bolýan süýt ýaly ak gijeler hem aýdyň mysaldyr.

2 ýyl ozal
IŇ ULY EMELI TOKAÝLAR

Emeli tokaý näme? Ol tebigy tokaýlardan tapawutlylykda, adamlaryň öz elleri bilen ekip, ýetişdirip idedýän uly ýa-da gyrymsy agaçlar toparydyr. Ol dürli maksatlar, howanyň düzümini arassalamak, gözellik döretmek, çölüň süýşmegini saklamak ýaly sebäpler bilen döredilýär.

2 ýyl ozal
Iň uzyn asma ýollar

  Dünýä tejribesinde barmasy, geçmesi kyn daglyk zolaklara çykmak üçin alpinistler diýen hünär döräpdir. Bu hünär bilen meşgullanmaýan adamlar üçin bolsa asma ýollar iň oňaýly ulag serişdesi bolup hyzmat edýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.