Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

09-02-21

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Çap edilen bina          BAE-niň paýtagty Dubaýyň häzirki zaman we ajaýyp şäherdigini ählimiz bilýän bolsak gerek. Şäheriň arhitekturasyna seredeniňde-de, munuň hakykatdygyna göz ýetirmek bolýar. Asmana golaýlap duran beýik ymaratlar, şol sanda 7 ýyldyzly myhmanhana .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.