Habarlar / Dünýä habarlary
Dünýä habarlary
165facac38f881.jpeg
3 hepde ozal
Zangezur geçelgesiniň açylmagy bilen ýük daşamagyň derejesi artdyrylar

Zangezur geçelgesiniň açylmagy Orta geçelgä tarap daşalýan ýüküň möçberini her ýyl 25 tonna çenli artdyrmaga mümkinçilik döreder.

165fa82c509711.jpeg
3 hepde ozal
NVIDIA 6G ulgamynda barlaglar üçin “bulut” platforma bilen tanyşdyrdy

Grafiki prosessorlary we çipdäki ulgamlary işläp taýýarlaýjy NVIDIA kompaniýasy mobil aragatnaşygyň altynjy nesli bolan 6G ulgamynda barlaglar üçin “bulut” platformasyny işläp taýýarlady.

165f92376cbde9.jpeg
3 hepde ozal
Казахстан выступает континентальным мостом вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг - МИД

Казахстан выступает в роли континентального моста по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг. Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге для журналистов.

165f91cfdeb93a.jpeg
3 hepde ozal
20 ýyldan soňra Apple ID-ni üýtgetmek kararyna geldi

Apple Amerikan korporasiýasy Apple ID hasaba alyş ýazgysynyň adyny üýtgetmegi meýilleşdirýär. Ol “Apple hasaba alyş ýazgysy” diýlip atlandyrylar. 

165f91bff7bb25.jpeg
3 hepde ozal
«WindWing» atly innowasion ýelken gämileriň her gün 12 tonna ýangyjy tygşytlamagyna kömek eder

Geçen ýylyň awgustynda «WindWing» innowasion ýelkenleri bilen enjamlaşdyrylan ägirt uly, beýikligi 10 gata ýetýän ýük gämisi — «Pyxis Ocean» Hytaýdan Braziliýa tarap ýola düşdi. Alty hepdelik ilkinji syýahatdan soň ýene birnäçe deňiz gatnawy amala aşyryldy we gämi ugurlarynyny seljeren «Cargill» kompaniýasy ýakynda bu syýahatyň netijelerini paýlaşdy.

165f917a0374db.jpeg
3 hepde ozal
Gazagystanda awtoulagda ýük daşamak üçin rugsatnamalary almagyň täze düzgünleri işlenip taýýarlanyldy

«Zakon.kz» habarlar gullugynyň maglumatlary Ulag ministrliginiň Gazagystan Respublikasynda ýol ulaglary üçin ygtyýarnama ulgamyny halkara düzgünlerinde ulanmak boýunça üýtgeşmeleri girizýändigini tassyklaýar.

165f7dbaecb386.jpeg
3 hepde ozal
ABŞ-da giň zolakly internetiň kesgitlemesi üýtgedildi

ABŞ-nyň Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasy «giň zolakly internete elýeterlilik» kesgitlemesini üýtgetdi. Indi ol azyndan 100 Mbit/s bilen ýükläp almak tizligini we azyndan 20 Mbit/s ýüklenme tizligini aňladýar.

165f7d7d0a1a3c.jpeg
3 hepde ozal
Moskwanyň demir ýollarynda «akylly geçelge» ulgamy ornaşdyrylýar

Moskwada demirýol ugurlarynyň kesişýän çatryklarynda päsgeldilikleri habar berýän tehnologiýa oturdyldy. Bu barada Moskwanyň demir ýollarynyň resmi saýtynda habar berilýändigi «ТАСС» tarapyndan beýan edilýär.

165f5e4d8ebb0b.jpeg
4 hepde ozal
Eýran Hazar deňziniň üsti bilen eksport ýük daşamagyň mukdaryny 20% ýokarlandyrdy

Eýran, häzirki Eýran senenama boýunça ýylynyň ilkinji 11 aýynda (2023-nji ýylyň 21-nji marty - 2024-nji ýylyň 19-njy fewraly) Hazar deňziniň kenarýaka döwletlerine takmynan 1,58 milliard dollar möçberinde haryt eksport etdi.

165f531acb207d.jpeg
4 hepde ozal
Russiýanyň milli logistika platformasy öz güýjüni portlarda synar

1-nji aprelden Russiýa Federasiýasynda milli sanly ulag-logistika platformasynyň işläp başlajakdygyny «Российская газета» habar berýär. Bu meýilnamalary Russiýanyň ulag ministriniň orunbasary Dmitriý Bakanow Wolga döwlet suw ulag uniwersitetinde eden çykyşynda tassyklady.  

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.