Habarlar / Dünýä habarlary
Dünýä habarlary
165f3ec989cfe7.jpeg
4 hepde ozal
«ULD Shipping» konteýner gatnadyjysy Russiýa fider hyzmatyny ýola goýdy

«ULD Shipping» türk konteýner kompaniýasy Noworossiýsk portuna fider hyzmatyny ýola goýdy. Bu barada «Alphaliner» tarapyndan hödürlenýän maglumata esaslanýan «Splash» habar berýär. Hyzmat 634 TEU kuwwaty bolan konteýner gämileriniň ikisiniň mümkinçiliklerine esaslanýar.

165f3e2b279aa9.jpeg
4 hepde ozal
NASA we Boeing ekologiýa taýdan arassa uçary işläp taýýarlaýar

Uçuşlaryň netijesinde kömürturşy gazynyň daşky gurşawa zyňyndylaryny azaltmak hem-de howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça borçnamalary ýerine ýetirmek maksady bilen, NASA we Boeing ekologiýa taýdan arassa X-66 uçaryny işläp taýýarlamak üçin tagallaryny birleşdirýär.

165f2d70782b62.jpeg
4 hepde ozal
Hindistan 1.25 milliard dollara superkompýuter döreder

Hindistan Respublikasy 1.25 milliard dollar sarp edip, emeli aň boýunça özüniň milli superkompýuterini döretmegi meýilleşdirýär. Ýurduň Ministrler Kabineti 103 milliard rupiýa (1.25 milliard dollar) möçberindäki maliýe serişdelerini emeli aň bilen baglanyşykly taslamalary ösdürmäge gönükdirmegi tassyklady.

165f297a5ca7b0.jpeg
1 aý ozal
Gyzyl deňizdäki ýük gatnawlary Russiýanyň demir ýollaryna isleg bildirýär

«Financial Times» iňlis neşiriniň habar berşi ýaly, Gyzyl deňizde ýüze çykan kynçylyklar bilen baglylykda, Sues kanalynyň üstünden uzaýan deňiz gatnawynyň azalmagy Russiýanyň demir ýollarynyň mümkinçilikleri esasynda ýük daşamaga bolan islegi artdyrdy.

165f142312df22.jpeg
1 aý ozal
Hytaý intermodal ýük gatnawlaryny ösdürmek üçin maýa goýýar

Hytaýda port infrastrukturasyny ösdürmek we birnäçe täze demir ýol köprülerini gurmak ýaly 187 taslama üçin serişdeler bölünip berildi. HHR-iň Ulag ministrliginiň bellemegine görä, bu Dalýanyň konteýner dolanyşygyny 12% ýokarlandyrar. 

165f13b5c7f702.jpeg
1 aý ozal
Russiýanyň ulag-ekspeditorçylyk kompaniýasy halkara ulaglaryna islegiň iki esse artýandygy barada habar berdi

Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 40 %-den gowrak ösüş gazanan Hytaý we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlary ýük daşamakda esasy ugurlar hasaplanypdy. Toparlaýyn we umumy daşan konteýnerleriniň sanyny iki esseden gowrak artdyran Türkiýe ozalky ornuny elden bermeýär.

165f124f15a277.jpeg
1 aý ozal
Milli ulag kompaniýasynyň terminallary fewral aýynda 2,8 million tonna işledi

Russiýanyň Milli ulag kompaniýasy (MUK) deňiz portlarynyň üsti bilen Murmansk, Wanino, Tuapse we Nahodka şäherlerinde 3,9 million tonnadan gowrak ýük eksport etdi. MUK portlarynda ýük daşamagyň umumy mukdary 2,8 million tonna boldy.

165eea36291ab4.jpeg
1 aý ozal
Ýewropa Bileleşiginiň ulag pudagynyň görkezijileri peselýär

2023-nji ýylda Ýewropanyň ýük ulaglarynyň gatnawlarynyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende, hakyky bahalarda 0,4 %, nominal bahalarda 4,1 % kemelip, 448,65 milliard ýewro ýetdi.

165e958a8239ce.jpeg
1 aý ozal
Dünýäniň konteýner daşamak bazaryndaky isleg artdyrylar

«Draýwer» konteýner daşamaga bolan islegiň artmagy we Panama hem-de Sues kanallarynyň üsti bilen ýük daşamak boýunça konteýner üpjünçilik zynjyrynyň haýallamagy bilen baglylykda, dünýäniň konteýner parkynyň ösüşiniň çaltlaşjakdygyny çaklaýar.

165e954576c007.jpeg
1 aý ozal
Gazagystan bilen Özbegistanyň aralygynda ýük daşamak işi ýönekeýleşdiriler

Özbek rugsatnamasynyň berilmegini has ýönekeýleşdirmek üçin Gazagystan Respublikasynyň ulag, maliýe hem-de sanly ösüş, innowasiýa we aerokosmos senagaty ministrleriniň bilelikdäki buýrugynyň taslamasy işlenip düzüldi. Buýruk özbek rugsatnamalarynyň blankalaryny bermek üçin synag taslamasyny durmuşa geçirmek barada bolup durýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.