SANLY ULGAM — giň MÜMKINÇILIKler

12-01-21

Ylmyň hem tehnologiýanyň ýokary tizlik bilen ösýän döwründe birnäçe döwletleriň ykdysadyýetiň sanly sektoryny ösdürmäge, täze iş orunlaryny döretmäge, elektron senagatyň we IT-tehnologiýalaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalary durmuşa geçirmekleri milli .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

16001d2d7e91c6.jpeg
SEBIT BÄHBITLI HALKARA TASLAMA

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.


16001d0860175a.jpeg
Türkmen-owgan gatnaŞyklary: parahatçylygyň we ynanyşmagyň nusgasy

Dünýäniň ösen döwletleri diýlende, ilkinji nobatda, senagat, tehnologiýa we ylym taýdan giň mümkinçiliklere eýe bolan, şonuň bilen birlikde hem beýleki döwletleriň ykdysady ösüşine özüniň oňyn täsirini ýetirmäge ukyply döwletler göz öňüne gelýär.


1600148079b634.jpeg
Aragatnaşyk ulgamynyň täze gadamlary

Ymamnazar — Akina aralygynda 3 km, Serhetabat — Turgundy aralygynda hem 8 km optiki-süýümli aragatnaşyk kabelleri çekilip we aragatnaşyk enjamlary ornaşdyrylyp, täze optiki-süýümli aragatnaşyk birikmesi gurnaldy.


160014470473c1.jpeg
Täze Akina - Andhoý demir ýolundan ilkinji ýük otlusy geçdi

“Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygynyň we Owganystanyň demir ýol edarasynyň başlygynyň demir ýol şahasynyň işe girizilmäge taýýardygy hakyndaky çykyşyndan soň ýurdumyzda öndürilen ýük önümlerini eksport etmek üçin ýük kerweni ugradyldy.


15fffdace1d799.jpeg
Sebit bähbitli halkara taslama

Hormatly Prezidentimiziň Bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ýurtlaryň okgunly ösmegi we halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.