Sanly ulgam arkaly okatmak

19-07-21

Ýurdumyzyň durnukly ösmeginiň, barha kuwwatlanmagynyň ýaşlaryň aň-düşünjeli, dörediji we gurujy bolup kemala gelmegi häzirki döwrüň talabydyr. Kabul edilen sanly bilim ulgamyny, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýalary we milli ylym ulgamyny sanly ulgama geçirme giň Maksatnamasy ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryna esaslanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek meselelerini öz içine alýan kadalaşdyryjy hukuk namalarydyr.

Meýilleşdirilen maksatlara ýetmek hem-de bu işleri yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça işleri alyp barmak, ilkinji nobatda, orta mekdeplerde, orta we ýokary hünär bilim edaralarynda okadylýan sapaklardan, berilýän bilimlerden öz gözbaşyny alyp gaýdýar. Milli Liderimiziň ýaşlar barada edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde bilim ulgamynda innowasiýalaryň ornaşdyrylmagynyň barşynda bilim berlişiniň hil derejesiniň ýokarlanmagyny kepillendir ýän, öňdebaryjy tehnologiýalara daýanýan milli bilim ulgamynyň yzygiderli esasda ösdürilmeginiň ýurdumyzyň strategik  ugrudygyny kepillendirýär.

Şu nukdaýnazardan ugur alnyp, Türkmenistanyñ Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Hünär derejesini ýokarlandyryş fakulteti açyldy. Onda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň,pudak edaralaryň we olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň hünärmenlerine sanly ulgam arkaly işlerini dolandyrmakdaky bilimini artdyrmagy bilen bagly döwrebap bilimler berilýär.

Ýurdymyzyñ Ulag we kommunikasiýalar pudagynyñ gülläp ösmegi ugrunda taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli, durmuş ähmiýetli işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris!

Möwlam HAÝTGULYÝEW, 
Türkmenistanyň  Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.