Daşoguz welaýatynda 10-dan gowrak ýerde Wi-Fi ulgamy ornaşdyryldy

16-10-21

Daşoguz welaýatynyň ilatly, jemgyýetçilik ýerlerinde “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan 13 nokatda TM Wi-Fi çäksiz simsiz interneti gurnalandyr. Welaýatda Wi-Fi ulgamynyň işleýän ýerleriniň interaktiw kartasy kompaniýanyň resmi saýtynda köpçülige ýetirilýär.

Internete birikmek üçin mümkin bolan torlaryň sanawyndan Telekom Wi-Fi toruny saýlamaly. Şondan soň Wi-Fi aragatnaşygynyň sahypasy açylýar. Täze ulanyjylar bolsa ilkinji nobatda hasaba alynmalydyr.

Çäksiz internetiň ýygylygy bir enjamda 3 mbit/sekunda barabardyr.

Köpçülikleýin peýdalanylýan TM Wi-Fi çäksiz internetiniň nyrhnamalary (“Türkmentelekom” EAK-nyň resmi saýtyndaky maglumatlar esasynda)

 • 1 sagadyna — 5 manat;
 • 3 sagadyna — 10 manat;
 • 1 gününe — 15 manat;
 • 7 gün üçin — 50 manat;
 • 1 aý üçin — 150 manat.

Daşoguz welaýatynyň şäheriçi TM Wi-Fi ulgamynyň nokatlarynyň salgylary:

 1. “Daşoguz” şypahanasy (Gurbansoltan eje adyndaky etraby)
 2. Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň aragatnaşyk bölümi (Türkmenbaşy köçesi, 6-njy jaý)
 3. S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň aragatnaşyk bölümi (Aragatnaşyk köçesi, jaý 2)
 4. Köneürgenç etrabynyň aragatnaşyk bölümi (Nyýazow köçesi, 21-nji jaý)
 5. Gubadag etrabynyň aragatnaşyk bölümi (Özbegistan köçesi, 30-njy jaý)
 6. Boldumsaz etrabynyň aragatnaşyk bölümi (Ýegendurdyýew köçesi, 15-nji jaý)
 7. Görogly etrabynyň aragatnaşyk bölümi (A.Nyýazow köçesi, 25-nji jaý)
 8. Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň aragatnaşyk bölümi (Hasylçy köçesi, 6-njy jaý)
 9. Akdepe etrabynyň aragatnaşyk bölümi (Parahat köçesi, 15-nji jaý)
 10. Daşoguz şäheriniň aragatnaşyk bölümi (Türkmenbaşy köçesi, 44-nji jaý)
 11. Daşoguz şäheriniň “Daýhan” merkezi bazary
 12. Daşoguz şäheriniň “Arzuw” kafesi
 13. Daşoguz welaýatynyň merkezi wokzaly

https://turkmenportal.com/tm/blog/40492/dashoguz-welayatynda-10dan-gowrak-yerde-wifi-ulgamy-ornashdyryldy

161a7d369bfd9d.png
Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.


161a97ad474d1c.jpeg
Parahatçylyga we ynanyşmaga ýugrulan halkara hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. 


161a529681e7a4.jpeg
DEMIRGAZYK SEBITDE JOŞGUNLY ZÄHMET MÖWÇ ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.


161a3de35e473d.jpeg
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugry hasaplanýan ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ýoly bilen durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Ulaglar ulgamy dünýäni ählumumylaşdyrmak hadysasynda ýollary, ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hem-de halklary dostlaşdyrmakda aýratyn orny eýeleýär, ählumumy ykdysady gatnaşyklaryň möhüm şertine öwrülýär.


161a3dda905a31.jpeg
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.