SANLY YKDYSADYÝET — ARAGATNAŞYK ULGAMYNYŇ ÖSÜŞ UGRY

05-09-20

Tehnologik ulgamyň dünýä ýüzünde kosmik tizlik bilen ösýän döwründe ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek boýunça strategik ähmiýetli wajyp wezipeler kesgitlenýär. Şunuň ýaly esasy wezipeleriň hatarynda hem milli Liderimiziň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny sanly ykdysadyýete geçirmek bilen bagl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.