Habarlar


20-10-profile - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti şanly seneler mynasybetli açyljak desgalar boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy H.Hajymyradowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti azyk bolçulygyny artdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mek bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

20-nji oktýabrda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Ke­sel­le­riň ýaý­ra­ma­gy­na gar­şy gö­reş­ýän adat­dan da­şa­ry to­pa­ryň baş­ly­gy, sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nist­ri N.Aman­ne­pe­sow bi­len iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

19-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.


15f800ab2491fd.jpeg
ŞÖHRATLY SAHYPALARA NAZAR AÝLAP

Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüŞiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


15f8006a3646a5.jpeg
GARAŞSYZLYGYň GADAMLARY ÝURDUň YKDYSADY ÖSÜŞINIň GÖZBAŞY

Garaşsyz döwlet hökmünde dünýäniň syýasy kartasynda orun alan Türkmenistan döwletimiz bu gün milli Liderimiziň baştutanlygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, arkalaşykly hereket etmek ýaly ýörelgelerden ugur alyp ösüşli menzillere barýar.


15f5f2925d1848.jpeg
Hormatly okyjylaryň dykgatyna !

Maglumatyň sanly görnüşde bolmagy milli ykdysadyýetiň netijeliligini artdyrmaga we raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetine tyy-news.gov.tm internet saýty arkaly neşiriň elektron görnüşine 2020-nji ýylyň ahyryna çenli abuna ýazylmaga çagyrýar!


15f6c41776cdb3.jpeg
HALKYMYZYŇ BÄHBIDINE GÖNÜKDIRILEN ÖZGERTMELER

​​​​​​​Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygynyň toýlanyljak güni hem barha ýakynlaşýar. Halkymyzyň bu uly toýunyň-baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahaty bolup geçer.


15f6c3b8d73d79.jpeg
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda owazasy dünýä dolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri türkmen halkynyň ykbalyny göterdi, Watanymyzy ähli ugurlarda okgunly ösüşi bilen täze belentliklere ýetirdi.


Seslenmeler
Hemmesini gör →
Garaşsyzlygyň batly gadamlary

Watan Garaşsyzlygy mukaddeslik saýylýan närseleriň hatarynda durýar. Munuň şeýledigini belent mertebeli Liderimiziň: «Adam üçin uly bagt — Watanyň Garaşsyzlygy, topragyň asudalygy, çagalaryň şadyýan gülküsidir» diýen çuňňur parasatly sözleri hem tassyklaýar.


ki­tap­lar - hal­ky­my­zyň ru­hy baý­ly­gy

Hormatly Prezidentimiziň baý many-mazmuna eýe bolan dürli mowzuklarda ýazan eserleri bu günki gün ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli adamlaryň iň söýgüli kitaplaryna öwrüldi. Çünki hormatly Prezidentimiziň her bir kitabynda terbiýeçilik ähmiýetli, türkmen halkynyň edim-gylymlary barada giňden söhbet edilýär.


GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasy, tagallalary bilen ösüşlerden ösüşlere barýan Diýarymyzyň gujagynda bagtyýar zamanada şanly seneleriň şatlygy kalbymyzy gurşap alýar. Her bir güni guwandyryjy wakalara beslenýän ýurdumyzda gazanylýan ösüşler ajaýyp baýramçylyk duýgulary bilen birleşýär.


Sanly ulgamyň gerimi giňeýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ulgamlarynyň durnukly ösüşi üpjün edilýär.  Şunda dünýä tejribesinden ugur almak bilen döwrüň talaplaryna kybap gelýän özgertmeler amala aşyrylýar.


dünýäniň manysy kitapdan başlanýar

Milli Liderimiziň çäksiz aladalary bilen ýurdumyzda milli medeniýetimize, sungatymyza aýratyn ähmiýet berilýär. Ata-babalarymyzdan nesilden-nesle geçip gelýän milli medeniýetimizi, sungatymyzy geljekki ýaş nesillere ýetirmek ugrunda bimöçber işler durmuşa geçirilýär.