Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä                                 Aýna Kenary                                 ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň “Mak Kerriher” seýilgähiniň ýanynda ýerleşýän “Aýna kenar” diýilýän ýeri materigiň iň gözel ýerleriniň biri hasaplanýar. Kenaryň ýerleşýän ýeri 1906-njy ýyldan başl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.