Goýberiliş №37 (12.09.2020 ý.)

13-09-20

Peýdaly maslahatlar Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýäde adam saglygyna täsir edýän esasy howplaryň biri-de nädogry iýmitlenme we fiziki işjeňligiň pesligidir. Sagdyn iýmitlenmek bilen süýjüli diabet, ýürek kesellerinden, insultdan, çiş we beýleki ýokanç däl ke .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.