ulag we kommunikasiýa toplumynda baýramçylyk dabara

14-09-20

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygynyň uly dabaralar bilen belleniljek günleriniň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze eseriniň elimize gelip gowuşmagy ähli halkymyza uly baýramçylyk sowgady boldy. Bu şatly .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.