ulag we kommunikasiýa toplumynda baýramçylyk dabara

14-09-20

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygynyň uly dabaralar bilen belleniljek günleriniň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze eseriniň elimize gelip gowuşmagy ähli halkymyza uly baýramçylyk sowgady boldy. Bu şatly .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15f5f2925d1848.jpeg
Hormatly okyjylaryň dykgatyna !

Maglumatyň sanly görnüşde bolmagy milli ykdysadyýetiň netijeliligini artdyrmaga we raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetine tyy-news.gov.tm internet saýty arkaly neşiriň elektron görnüşine 2020-nji ýylyň ahyryna çenli abuna ýazylmaga çagyrýar!


15f6c41776cdb3.jpeg
HALKYMYZYŇ BÄHBIDINE GÖNÜKDIRILEN ÖZGERTMELER

​​​​​​​Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygynyň toýlanyljak güni hem barha ýakynlaşýar. Halkymyzyň bu uly toýunyň-baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahaty bolup geçer.


15f6c3b8d73d79.jpeg
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda owazasy dünýä dolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri türkmen halkynyň ykbalyny göterdi, Watanymyzy ähli ugurlarda okgunly ösüşi bilen täze belentliklere ýetirdi.


15f6c3cb08a5c5.jpeg
ykdysadyýeti sanlylaŞdyrmak — döwrümiziň talaby

Döwür barha özgerýär, ylmyň hem tehnologiýanyň ösmegi bilen jemgyýetçilik durmuşy hem täze derejelere göterilip, ähli ulgamlardaky işleriň alnyp barlyşyna täzeçe çemeleşmegi talap edýär.


15f6c402fc1bdf.jpeg
ULAG ULGAMYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYK

​​​​​​​Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ulag ulgamynda sebitara we halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde, kuwwatly üstaşyr-ulag geçelgelerini döretmekde giň gerimli işler alnyp barylýar.

10-09 001-profile - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.