TÄZE OKUW ÝYLY — TÄZE ÜSTÜNLIKLERIŇ BADALGASY

31-08-22

Ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, hünär, ylym öwrenmegi, edep-terbiýeli, ata Watana, merdana halkymyzyň ýol-ýörelgelerine wepaly, watansöýüji adamlar bolup ýetişmekleri üçin giň möçberli özgertmeler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy netijesinde eziz Watanymyzda bilim ulgamyny kämilleşdirmek, onuň hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny gazanmak, innowasion tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Ertir ýurdumyzyň ähli bilim ojaklarynda täze, 2022 — 2023-nji okuw ýyly başlanýar. Ynsan ömründe ýatdan çykmajak şatlykly pursatlar, günler az bolmaýar. Megerem, mukaddes bilim ojagy bolan mekdebe ilkinji gezek gadam basylyp, bilimler dünýäsiniň gapysynyň giňden açylan güni hem her bir ynsan üçin şeýle pursatlaryň biri bolsa gerek. Garaşsyz Diýarymyzda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününde bagtyýar neslimiz ýene-de ak mekdepleriň gujagyna dolar. Bilimler dünýäsine ilkinji gezek gadam basýan körpejelere, şeýle-de talyp bolmak bagty miýesser eden ýaşlara ol gün ýatdan çykmajak şatlykly pursatlary bagyş eder.

«Biz altyn güýzüň ilkinji gününde Bilimler we talyp ýaşlar gününi hem Garaşsyzlygymyzyň berkararlygyny, milli bilim ulgamynyň okgunly ösýändigini alamatlandyrýan wakalar bilen garşylaýarys» diýýän Gahryman Arkadagymyz geljegimiz bolan ýaş nesillerimiz barada uly aladalar edýär. Gurlup, ulanylmaga berlen we berilýän bir-birinden owadan arhitektorlyk gurluşy boýunça gözel okuw mekdeplerimiz ýaşlarymyzyň ylymly-bilimli, kuwwatly nesiller bolmagynda uly mümkinçiliklerdir.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, talyp ýaşlaryň öz hünärlerine bolan höwesini, tebigata, Watanymyza, taryhymyza söýgüsini artdyrmak maksady bilen, internet arkaly dürli dersler boýunça onlaýn bäsleşikler yzygiderli guralýar. Bu bolsa olaryň ylym-bilim ulgamynda gazanýan döredijilik üstünlikleriniň örüsini giňeldýär.

Hormatly Prezidentimiziň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, hünärli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek ugrundaky tagallalary rowaçlanýar. Şu pursatdan peýdalanyp, berkarar Watanymyzy bedew batly ösüşleriň ýoly bilen eşretli geljege alyp barýan hormatly Prezidentimize tükeniksiz alkyşlarymyzy aýdýarys.

Ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» ady bilen geçiriljek täze, 2022-2023-nji okuw ýylynyň uly üstünliklere beslenmegini arzuw edýäris. Täze, 2022 — 2023-nji okuw ýylyňyz düşümli, Bilimler we talyp ýaşlar günüňiz gutly bolsun, eziz ildeşler! Ýoluňyz ak bolsun, eziz ýaşlar!

Şirin YLÝASOWA,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy Akademiýasynyň diňleyjisi.

Durmuşymyzyň abadanlygy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda raýatlaryň bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny berkarar etmek bilen bagly dünýä nusgalyk işler amal edilýär. Şol işleriň bir ugry hem ilatly ýerlerde, şäherlerde, obalarda häzirki zaman dünýä talaplaryna laýyk gelýän köçeleriň, geçelgeleriň, ilatly ýerleriň daşynda gurulýan ýollaryň, awtobanlaryň we beýlekileriň sanynyň barha artýanlygydyr.


MILLI BILIM ÖZGERTMELERI

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ylym-bilim özgertmeleri netijesinde, täze-täze okuw mekdepleri gurup ulanylmaga berilýär. Okuw meýilnamalaryna we maksatnamalaryna döwrüň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeler girizilýär.


1633edad3b2ed5.jpeg
GARAŞSYZ WATANYM, BAGTYÝAR HALKYM

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz gysga döwrüň içinde ösen döwletleriň hataryna deňleşdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmeniň göwün islegi sözüň doly manysynda hasyl boldy. Bu gün Garaşsyz Türkmenistany görmäge göz gerek.


GURLUŞYK ULGAMY TÄZE TAPGYRLARDA

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda, ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlan gurluşyk ulgamyndaky özgertmeler täze tapgyrlaraçykarylýar. Ýurdumyzda «Türkmenistany 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuşykdysady taýda ösdürmegiň Maksatnamasynda» gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň barşynda, dürli ulgamlara degişli binalardyr desgalar yzygiderli gurlup ulanylmaga berilýär.


163352da4152e8.jpeg
BAÝRAMÇYLYK SOWGADY

Baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň giňden we dabaraly bellenilip geçilýän günlerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň özüniň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly atly ajaýyp kitaby bagtyýar Watandaşlarymyzyň şatlygyna şatlyk goşdy.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.