ÝAŞ HÜNÄRMENLERI TAÝÝARLAMAK – MEKDEBIŇ BAŞ WEZIPESI

29-08-22

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ösüp gelýän nesle bilim-terbiýe bermek döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Bu ulgamyň işini kämilleşdirmekde durmuşa geçirilen düýpli özgertmeler özüniň gowy netijesinem berýär. Aýratynam, orta mekdebi tamamlaýan ýaşlara bilim berip, hünär öwretmekde, olary ylmy işlere höweslendirmekde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine uly orun degişlidir..

Her ýylyň sentýabr aýynyň 1-inde döwlet derejesinde geçirilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni hemişe uly dabara beslenip, şatlyk-şowhun we baýramçylyk esasda bellemek däbe öwrüldi. Şol sanda biziň bilim ojagymyz bolan Aşgabat şäheriniň merkezi bölegindäki Türkmen döwlet maliýe institutynda hem bu baýram uly dabara beslenýär. Şeýle pursatlar «Bagtyýar döwrüň talyby» diýen belent ada mynasyp bolan müňlerçe ýaşlaryň ilkinji gezek ýokary okuw mekdebiniň gapysyndan ätleýän pursatlary bilen sazlaşyp gidýär.

Institutda ýaş hünärmenleri taýýarlamakda ýokary derejeli mugallymlar bilim berýärler: ykdysady ylymlaryň kandidatlary, ykdysady ylymlaryň kandidatlygyna dalaşgärler we ýokary derejeli mugallymlar. Olar okuw prosessini we döredijilikli ylmy işleri alyp barýarlar. Mugallymlaryň we talyplaryň ylmy işleri we makalalary yzygiderli metbugatda çap edilýär. Mugallymlar hünär we bilim derejelerini ýokarlandyrmak boýunça birnäçe ykdysady okuwlara we seminarlara gatnaşýarlar. "Halkyň Arkadagly zamanasy" ýylynda institutymyzyň mugallymlary we talyplary Beýik Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň toýuna barýarlar. Toýa sowgatly barmagyň asylly däbine eýerýän mugallymlarymyzdyr talyp ýaşlarymyz ýeňişli menzillere ynamly gadam urýarlar.

Ýurdumyzyň geljegi bolan biz ýaşlaryň watansöýüji, işine ökde, hemmetaraplaýyn taýýarlykly, kämil hünärmenler bolup ýetişmegi ugrunda giň mümkinçilikleri döredýän Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarys.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça Türkmenistanda ýokary kompýuter tehnologiýalaryny, multimediýa ulgamlaryny, öňdebaryjy iş tejribesini ulanmak arkaly döwrebap okuw mekdepleriniň ulgamyny giňeltmäge, tutus bilim ulgamynyň innowasion ýol bilen ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilmegi ýaşlarda bilim almaga bolan höwesi artdyrýar. Türkmen döwlet maliýe  institutynyň professor-mugallymlary tarapyndan talyplaryň saýlap alan ugrundan ökde hünärmenler bolup ýetişmegi üçin dynuwsyz tagalla edilýär. Bu ýokary okuw mekdebinde ýöriteleşdirilen otaglarda okuwlar täsirli guralýar. Has anygy, ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, ony ösüşiň belent sepgitlerine ýetirmek maksady bilen, ýokary bilimli hünärmenleriň taýýarlanýandygyny, okuwlaryň kämilleşdirilýändigini görmek has ýakymly bolýar.

 Aýnabat MÄTJANOWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň Maliýe fakultetiniň Maliýe menejmenti hünäriniň 941-nji toparynyň talyby.

Durmuşymyzyň abadanlygy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda raýatlaryň bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny berkarar etmek bilen bagly dünýä nusgalyk işler amal edilýär. Şol işleriň bir ugry hem ilatly ýerlerde, şäherlerde, obalarda häzirki zaman dünýä talaplaryna laýyk gelýän köçeleriň, geçelgeleriň, ilatly ýerleriň daşynda gurulýan ýollaryň, awtobanlaryň we beýlekileriň sanynyň barha artýanlygydyr.


MILLI BILIM ÖZGERTMELERI

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ylym-bilim özgertmeleri netijesinde, täze-täze okuw mekdepleri gurup ulanylmaga berilýär. Okuw meýilnamalaryna we maksatnamalaryna döwrüň talaplaryna laýyklykda üýtgetmeler girizilýär.


1633edad3b2ed5.jpeg
GARAŞSYZ WATANYM, BAGTYÝAR HALKYM

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz gysga döwrüň içinde ösen döwletleriň hataryna deňleşdi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmeniň göwün islegi sözüň doly manysynda hasyl boldy. Bu gün Garaşsyz Türkmenistany görmäge göz gerek.


GURLUŞYK ULGAMY TÄZE TAPGYRLARDA

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda, ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlan gurluşyk ulgamyndaky özgertmeler täze tapgyrlaraçykarylýar. Ýurdumyzda «Türkmenistany 2020 — 2025-nji ýyllarda durmuşykdysady taýda ösdürmegiň Maksatnamasynda» gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň barşynda, dürli ulgamlara degişli binalardyr desgalar yzygiderli gurlup ulanylmaga berilýär.


163352da4152e8.jpeg
BAÝRAMÇYLYK SOWGADY

Baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň giňden we dabaraly bellenilip geçilýän günlerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň özüniň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly atly ajaýyp kitaby bagtyýar Watandaşlarymyzyň şatlygyna şatlyk goşdy.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.