Goýberiliş №38 (19.09.2020 ý.)

19-09-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   “Pamykgala” ýadygärligi Günorta Türkiýäniň Deňizli diýen welaýatynda ýerleşýän “Pamykgala” ýadygärligi ajaýyp tebigaty bilen tapawutlanýar. Bu ýer Mendere derýasynyň kenaryna degişli bolup, bütin ýylyň dowamynda maýyl howa ýagdaýy saklanýar. Gadymy grekler bu ýerde uz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.